Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker. Endret siste gang 9. september 2011.

Nye behandlingsregler som gjelder fra august 2014 finner du her

§ 1 Disiplinærutvalgets sammensetning

Disiplinærmyndighet overfor advokater utøves av syv regionale disiplinærutvalg.

Hvert av disiplinærutvalgene består av minst fem medlemmer, hvorav én oppnevnes som utvalgets leder.

Hvert av de regionale utvalg kan organisere seg med ett eller flere faste underutvalg på tre medlemmer hvorav én utpekes som underutvalgets leder.

Den enkelte sak behandles og avgjøres av tre av utvalgets medlemmer utpekt av utvalgets leder.

§ 2 Disiplinærutvalgets oppgaver

I henhold til Advokatforeningens vedtekter § 13-1 skal disiplinærutvalget behandle i førsteinstans klager over at advokater skal ha opptrådt i strid med god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klager som kan behandles av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, skal avvises og henvises til slik behandling.

Klage på advokatfullmektig skal rettes mot saksansvarlig advokat. Begge blir å anse som innklagede med partsrettigheter. Det er saksansvarlig advokats tilknytning til Advokatforeningen som er avgjørende for om klagen kan behandles av utvalget.

Klager på salær skal bare rettes mot den som er faktureringsansvarlig advokat.

I saker med klager på advokatfullmektiger skal utvalgene foreta en selvstendig vurdering av prinsipalens ansvar i forhold til pkt. 5.7 i Regler for god advokatskikk.

§ 3 Klageadgang

Den som inngir klage må ha rettslig klageinteresse i saken. I motsatt fall blir klagen å avvise, med mindre særlige grunner tilsier behandling. Advokatforeningen har rettslig klageinteresse. Denne utøves av generalsekretæren.

Saker som er brakt inn for domstolene kan ikke behandles av disiplinærutvalget i den utstrekning samme spørsmål også vil komme opp til vurdering i disiplinærutvalget.

Klagesaker som reiser bevisspørsmål av en slik kompleksitet at de åpenbart ikke egner seg for behandling i disiplinærutvalget, kan avvises.

§ 4 Habilitet

Om habilitet for medlemmene av disiplinærutvalgene gjelder domstollovens §§ 106 og 108.

Vedkommende disiplinærutvalg eller det underutvalg som behandler saken, avgjør om et medlem skal fratre som inhabil. Et medlem kan ikke delta ved behandlingen av om vedkommende skal fratre.

Krever en part at et flertall av medlemmene i et utvalg skal vike sete ved behandlingen av en sak, kan utvalgets leder beslutte å overføre saken til et annet utvalg. Utvalgets leder kan velge å forelegge saken for Hovedstyrets leder - eller den lederen bemyndiger - som med bindende virkning avgjør hvilket disiplinærutvalg som skal overta saken.

Overføring av en sak skal under enhver omstendighet finne sted såfremt et medlem av vedkommende utvalg er part eller representerer en part i klagesaken.

§ 5 Taushetsplikt og offentlighet

I saker som angår medlemmer av foreningen skal disiplinærutvalgene oversende beslutningene til Hovedstyret ved sekretariatet. Klages slike saker inn for Disiplinærnemnden, skal tilsvarende underretning gis, i henhold til § 9 i.

Medlem av foreningen er på forespørsel forpliktet til å innsende til foreningen beslutning truffet av Disiplinærnemnden.

Hovedstyret har rett til å informere kretsstyret om beslutninger vedrørende medlemmer truffet av disiplinærutvalgene og Disiplinærnemnden. Likeledes har Hovedstyret rett til å oversende til disiplinærutvalget beslutning truffet av Disiplinærnemnden i samme sak. Før oversendelse finner sted skal Hovedstyret vurdere om klagers navn skal anonymiseres. For øvrig gjelder taushetsplikten i forvaltningslovens § 13 og §§ 13 a-f for foreningens tillitsvalgte og for ansatte som utfører arbeid for disiplinærmyndigheten. Reglene om taushetsplikt er ikke til hinder for at disiplinære avgjørelser i anonymisert form kan trykkes og gjøres tilgjengelig for alle.

Disiplinærutvalgenes beslutninger er offentlig tilgjengelige i Advokatforeningens sekretariat med de begrensninger som følger av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. Avvisningsbeslutninger avsagt av utvalgsleder alene, er ikke offentlig tilgjengelige. Nærmere retningslinjer for offentlig tilgjengelige disiplinærbeslutninger fastsettes av Hovedstyret. Disiplinærutvalgets medlemmer skal ikke kommentere avsagte beslutninger.

Opplysning om at en advokat er vedtatt innberettet til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, er offentlig tilgjengelig i sekretariatet ved forespørsel.

§ 6 Klagefrist

Klager som nevnt i § 2 må fremsettes senest seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold som klagen bygger på.

Selv om klageren har oversittet fristen, kan disiplinærutvalget ta klagen under behandling dersom det av særlige grunner er rimelig at klagen blir behandlet.

Klage som fremsettes mer enn tre år etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med de forhold klagen bygger på, skal avvises.

§ 7 Utvalgslederens kompetanse til å avgjøre klager

Disiplinærutvalgets leder eller leder for det underutvalg som behandler saken, kan treffe beslutning om å avvise klagen etter reglene i § 3 og § 12 femte ledd, eller dersom klagen ikke er erklært i rett tid. Lederen kan også alene avgjøre klager som er åpenbart grunnløse.

§ 8 Advokatens opplysningsplikt

En advokat har på anmodning plikt til å gi utførlige og fullstendige opplysninger til disiplinærutvalget om forhold som vedrører klagen.

Ved brudd på opplysningsplikten, eller ved oversittelse av en fastsatt tilsvarsfrist, kan advokaten ilegges en disiplinærbot som ikke må overstige 1/4 G. Boten tilfaller Støtteforeningen.

§ 9 Behandlingsregler

a. Klagen skal fremsettes for Advokatforeningens sekretariat. Klagen behandles av det regionale disiplinærutvalg der innklagede har sitt forretningssted.

b. Klagen skal fremsettes skriftlig og være på norsk. Utvalgets leder kan samtykke i at klage på annet språk behandles.

c. Klagen skal inneholde en angivelse av hva det klages over og en kort fremstilling av det saksforhold klagen bygger på. I klagen bør klageren fremkomme med bevistilbud. Dersom klagen vedlegges dokumenter på andre språk enn norsk, avgjør disiplinærutvalgets leder om disse må oversettes. Eventuell oversetting besørges og bekostes av den part som har fremlagt dokumentene.

Dersom en klage omfatter flere advokater, skal det opprettes en klagesak for hver av dem.

d. Advokatforeningen forestår saksforberedelsen, og innhenter herunder rettskraftige disiplinærbeslutninger som er yngre enn fem år mot innklaget advokat.

Klagen oversendes til advokaten som meddeles en tilsvarsfrist. Samtidig underrettes advokaten om at tidligere disiplinærbeslutninger vil bli innhentet.

Ved klager mot advokater som er deltaker eller ansatt i advokatselskap eller enkeltpersonforetak, skal Disiplinærutvalget varsle vedkommende advokatfirma ved dets lovlige representant om klagen.

Deretter gis begge parter en tilsvarende frist for etter tur å fremkomme med ytterligere ett skriftlig innlegg hver. Dersom det finnes grunn til det, kan fristen etter begjæring forlenges.

Ytterligere skriftlige innlegg utover det som er regulert i foregående ledd, vil ikke bli hensyntatt av utvalget, med mindre utvalgets leder eller den lederen bemyndiger samtykker i dette.

Dersom det er behov for det kan utvalgets leder, eller den lederen bemyndiger, be partene om et sluttinnlegg. Sluttinnleggets formål skal være å oppsummere saken.

Utvalgets leder, eller den lederen bemyndiger, kan be partene om at saksdokumentene er sortert og kopiert i to eksemplarer.

e. Lederen, eller den lederen bemyndiger, kan i helt spesielle tilfeller beslutte at det skal avholdes møte til muntlige forhandlinger.

f. Når saksforberedelsen er avsluttet, kan lederen eller den lederen bemyndiger, beslutte at saken skal behandles og avgjøres av disiplinærutvalget i møte.

Ellers sendes sakens dokumenter i sirkulasjon blant utvalgets medlemmer. Førstvoterende utarbeider utkast til beslutning. De øvrige medlemmer former sitt standpunkt skriftlig.

g. Under behandlingen av en sak for disiplinærutvalget har en part rett til å la seg bistå ved fullmektig.

h. I saker hvor en advokat har innklaget en kollega for disiplinærutvalget, bør lederen, eller den lederen bemyndiger, forsøke forliksmegling.

Også i andre klagesaker kan det unntaksvis være naturlig med tilsvarende initiativ.

i. Klagen forutsettes ferdigbehandlet av disiplinærutvalget innen seks måneder etter innkommet klage. Dette gjelder ikke dersom det oppstår forsinkelse som skyldes klageren, eller at saken etter sin art krever særlig lang behandlingstid.

j. Disiplinærutvalgets avgjørelse skal benevnes "Beslutning" og være begrunnet. Disiplinærutvalgets beslutning skal skrives på norsk. Beslutningen bør ha det innhold som en rettslig avgjørelse i tvistemål skal ha. Det skal opplyses om avgjørelsen er enstemmig. Dersom det er uenighet, skal det gjøres rede for hvilken del av avgjørelsen dette gjelder og hvem som har dissentert. Dissensen bør begrunnes. Utvalgets beslutning er endelig når den sendes partene av sekretariatet.

k. Disiplinærutvalgets beslutning skal meddeles partene som samtidig underrettes om at avgjørelsen kan påklages til Disiplinærnemnden innen tre uker. Klagen fremsettes for disiplinærutvalget som uten unødig opphold oversender klagen og sakens dokumenter til Disiplinærnemnden.

§ 10 Reaksjoner og rapporteringsplikt

Dersom klagen ikke fører frem skal advokaten frifinnes.

En advokat, som har opptrådt i strid med god advokatskikk, kan meddeles kritikk, irettesettelse eller advarsel. Disiplinærutvalget kan vektlegge tidligere fellende beslutninger mot advokaten. Beslutninger eldre enn fem år skal det ses bort fra.

Dersom et salær finnes for høyt, fastsetter disiplinærutvalget hva som er et rimelig og nødvendig salær i samsvar med gjeldende normer.

Disiplinærutvalget skal pålegge en advokat som har mottatt for høyt salær, å betale det overskytende tilbake med en frist på to uker.

I henhold til vedtektenes § 13-1 kan saksomkostninger tilkjennes klager, innklagede advokat i kollegiale saker og Advokatforeningen. Saksomkostningene skal settes til et beløp som er rimelig. Det skal ved fastsettelsen av beløpet særlig legges vekt på om klager er gitt fullt eller delvis medhold og hvor omfattende arbeidet med klagesaken har vært.

Eventuelle saksomkostninger kan ikke kreves innbetalt før det foreligger endelig beslutning fra disiplinærutvalg eller Disiplinærnemnden. Saksomkostningene skal betales innen to uker etter at det foreligger slik endelig beslutning. Fristen regnes fra det tidspunkt beslutningen har kommet frem til innklagede advokat.

Dersom den innklagede advokaten blir helt frifunnet i Disiplinærnemnden bortfaller saksomkostninger ilagt av disiplinærutvalget.

Dersom disiplinærutvalget får mistanke om at det foreligger kritikkverdige forhold vedrørende advokatens forvaltning av klientmidler eller forhold for øvrig som tilsier at det bør treffes vedtak etter advokatforskriftens kap. 4, skal det gis rapport til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Når slik rapport sendes, skal underretning samtidig sendes Hovedstyret og kretsstyret.

§ 11 Klager over disiplinærutvalgets beslutning

Disiplinærutvalgets beslutning kan klages videre til Disiplinærnemnden for advokater i henhold til advokatforskriftens § 5-3.

Klagefristen til Disiplinærnemnden er tre uker regnet fra det tidspunkt klageren ble kjent med beslutningen.

§ 12 Gjenopptakelse

En begjæring om gjenopptakelse av en sak som er endelig avgjort av disiplinærutvalget fremmes som ny sak for det utvalg som har fattet den opprinnelige avgjørelse.

Gjenopptakelse kan besluttes dersom det sannsynliggjøres at den omstendighet som begjæringen grunnes på ikke tidligere var kjent for parten. Begjæring om gjenopptakelse må fremsettes innen tre måneder etter at parten har fått eller burde ha fått kjennskap til den omstendighet som påberopes. Begjæring som fremsettes mer enn fem år etter at avgjørelsen ble truffet, skal avvises.

Begjæring om gjenopptakelse av en sak kan ikke tas til behandling så lenge fristen for å klage avgjørelsen inn for Disiplinærnemnden ikke er utløpt.

Begjæring om gjenopptakelse av en sak som er endelig avgjort av Disiplinærnemnden avvises av disiplinærutvalget.

Dersom en begjæring om gjenopptakelse tas til følge, undergis saken forberedelse på vanlig måte og det avsies beslutning av disiplinærutvalget i saken. Dersom vilkårene for gjenopptakelse ikke foreligger, fatter disiplinærutvalget beslutning om dette.

§ 13 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

Hovedstyret bestemmer når endringene i behandlingsreglene skal tre i kraft, og kan vedta overgangsbestemmelser.