Profesjonsansvarsforsikring

Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er tilbudet om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring. Tilbudet dekker den lovpålagte sikkerhetsstillelse på henholdsvis 5 og 8 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring fra 5 til 20 millione...

Les mer

Eiendomsmeglingsforsikring

Som del av den kollektive forsikringsordningen for advokatvirksomhet tilbyr Advokatforeningen sikkerhetsstillelse og forsikring for eiendomsmegling. Forutsetningen er at man minimum har grunndekningen i kollektivordningen for advokatvirksomhet.

Les mer

Styreansvarsforsikring

Et styreverv medfører betydelig risiko. Derfor er det mange virksomheter som tegner en felles styreansvarsforsikring, men langt fra alle. Som medlem av Advokatforeningen har du tilgang til markedets eneste individuelle styreansvarsforsikring. Og den...

Les mer

Sykeavbruddsforsikring

Sykdom kan være svært kostbart for den som er selvstendig næringsdrivende, da en stor del av utgiftene løper som før – mens inntektene uteblir. Særlig for advokater som arbeider alene, i kontorfellesskap eller i firmaer med få ansatte, kan et sykefravæ...

Les mer

Bobestyrerforsikring - dødsbo

Advokatforeningen tilbyr typegodkjent forsikring for bobestyrere i offentlig skifte av dødsbo. Forsikringen gjelder for norske bobestyrere utpekt av norske tingretter. Forsikringen omfatter sikredes erstatningsansvar for økonomisk tap i egenskap av...

Les mer

Bostyrerforsikring – konkursbo

Advokatforeningen tilbyr typegodkjent forsikring for bostyrere i konkursbo. Forsikringen gjelder for norske bostyrere utpekt av norske tingretter. Forsikringen omfatter sikredes erstatningsansvar for økonomisk tap i egenskap av bostyrer, medlem av...

Les mer

Behandlingsforsikring

En behandlingsforsikring gir rask og tilrettelagt behandling i det private helsevesen, og reduserer kostnadene ved sykefravær.

Les mer

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikringen består av en dødsrisikoforsikring og en uførekapital. Dødsrisikoforsikringen gir erstatning til dine pårørende dersom du skulle falle fra, uansett årsak. Uførekapital gir rett til erstatning dersom du skulle bli minst 50 % varig...

Les mer

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring som dekker alle ansatte i foretaket er lovpålagt i henhold til lov om yrkesskade. Advokatforeningens tilbud om yrkesskadeforsikring omfatter også advokater som er selvstendig næringsdrivende.

Les mer

Reiseforsikring

Advokatforeningens tilbud om reiseforsikring dekker både korte dagsreiser og tjenestereiser på opptil 180 dager. Forsikringen kan utvides til å dekke ferie- og fritidsreiser på inntil 90 dager for sikrede med familie. Forsikringen gjelder for reiser i...

Les mer

Kontor- og avbruddsforsikring

Tilbudet om kontor- og avbruddsforsikring dekker skade ved brann, vann og innbrudd på kontorutstyr og avbruddstap ved stans eller innskrenkninger i driften.

Les mer

Bygningsforsikring

Tilbudet om bygningsforsikring gjelder kontorbygget og dekker skade ved brann, vann og innbrudd.

Les mer

Familieulykkesforsikring

Familieulykkesforsikringen gir en økonomisk sikkerhet hvis du eller dine nærmeste blir utsatt for en ulykke. Forsikringen er en engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet eller dødsfall som følge av ulykke.

Les mer

Profesjonsansvarsforsikring - firmadekning

Domstolloven § 222 og advokatforskriften kapittel 2 setter krav om sikkerhetsstillelse for den som skal utøve advokatvirksomhet. Sikkerheten skal dekke erstatningsansvar som advokaten pådrar seg overfor tredjemann ved utøvelsen av advokatvirksomhet....

Les mer

Eiendomsmeglingsforsikring - firmadekning

Advokater kan drive eiendomsmegling uten særskilt bevilling for dette. Det stilles imidlertid krav om egen sikkerhetsstillelse, samt rapportering til Finanstilsynet.

Les mer