Program 2022

  Næringseiendom Arbeidsrett Forsvarerkurs Familie, arv og skifte Selskapsrett Aktuelle temaer 1 Aktuelle temaer 2 Aktuelle temaer 3 Aktuelle temaer 4
  Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle
Torsdag 19. mai

09.00

Klikk her for digital deltakelse - livestream begge dager med tilgang til alle foredrag!

09.30

Åpning i foajeen Oslo Kongressenter Folkets Hus

Del 1

10.15

Den tredje boligsektor - kan boligkjøpsmodeller løse floka?

Fulltegnet

Nyheter i rettsutviklingen - Norge

Fulltegnet

Nytt i strafferetten

Fulltegnet

Skjevdeling i lys av senere års høyesterettspraksis

Fulltegnet

Konsernetablering: vilkåret "bestemmende innflytelse" i aksje- og allmennaksjeloven § 1-3 annet ledd og regnskapsloven § 1-3. Et bidrag til oppklaring

Fulltegnet

Fakta og følelser i konflikt

Fulltegnet

Hvordan unngå blindsonen? Identifikasjon av EØS-rettslige problemstillinger og anvendelse av EØS-rett i praksis

Fulltegnet

Når er det korrupsjon og hvordan håndterer du varslingssaker?

Fulltegnet

Avhendingslova – nye regler og ny forskrift

Fulltegnet

12.00

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Del 2

13.00

Byutvikling og infrastruktur - områdemodellen som effektivt verktøy i plan- og bygningslovens verktøykasse

Fulltegnet

Nyheter i rettsutviklingen Norge og EU/EØS

Fulltegnet

Foretaksstraff – gjeldende forsvarslinjer og endringsforslag

Fulltegnet

Planlegging av generasjonsskifte

Fulltegnet

Styrets ansvar for bærekraft

Fulltegnet

Bevisst stemmebruk – et viktig verktøy for advokater!

Fulltegnet

Domstolenes gyldighetskontroll av forvaltningsvedtak - har domstolene utviklet en ny lære om begrenset prøvning og hva følger i så fall av dette?

Fulltegnet

Personvern for advokater som ikke driver med personvern

Fulltegnet

Rettigheter til data, særlig ved kjøp og salg av virksomheter

Fulltegnet

14.45

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 3

15.15

Aktuelle skatte- og avgiftsmessige problemstillinger for eiendom

Fulltegnet

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt - stillingsvern og arbeidsgivers styringsrett

Fulltegnet

Arbeidsrett - parallellsesjon

Korrupsjonsbestemmelsen i straffeloven, sett i lys av ny rettspraksis og internasjonale rettskilder

Fulltegnet

Båndleggelse av arv

Fulltegnet

Tilbudsplikt – til besvær? Tilbyders handlingsrom og begrensninger i oppkjøpssituasjoner

Fulltegnet

Fra posisjoner til interesser i forhandling» Hvordan skape verdier i forhandlinger?

Fulltegnet

Risikofordeling i kontrakt – force majeure og andre oppfyllelseshindringer

Fulltegnet

Sikkerhetsloven - hva har skjedd siden loven trådte i kraft?

Fulltegnet

Restrukturering i Norge – oversikt over dagens regelverk og fremtiden som kommer

Fulltegnet

17.00

After work fra kl. 17.00.

18.00

Advokatfesten

Fredag 20. mai

Del 4

09.00

Det grønne skiftet/ESG i praksis

Fulltegnet

Helhetlig løsningsstrategi i vanskelige arbeidsrettssaker

Fulltegnet

Utbytte av straffbare handlinger. Inndragning, heleri og hvitvasking

Fulltegnet

Stiftelse av sameie mellom ektefeller og samboere

Fulltegnet

Innskudd og uttak fra eget AS - Skatt og selskapsrett

Fulltegnet

Hva kjennetegner et godt innledningsforedrag og en god prosedyre?

Fulltegnet

Det offentliges erstatningsansvar - de ulike ansvarsgrunnlagene

Fulltegnet

Advokatens rolle i det grønne skiftet

Fulltegnet

Seksjonering i utviklingsprosjekter

Fulltegnet

10.45

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 5

11.30

Ekspropriasjon av næringseiendom og eiendommer med utbyggingspotensial

Fulltegnet

Varsling, Taushetsplikt i arbeidsforhold og NOU 2021:9

Fulltegnet

Del 5 + 6 her. Slutter kl. 14.30

Avskjæring av ulovlig ervervede bevis i straffesaker, herunder politiforklaringer

Fulltegnet

Opprettelse av fremtidsfullmakter

Fulltegnet

Styrearbeid og styreansvar

Fulltegnet

Advokatenes taushetsplikt og bevisforbudet i tvisteloven § 22-5

Fulltegnet

Grønne bygg- og anleggsanskaffelser

Fulltegnet

Åpenhetsloven – hvordan etterleve loven i praksis?

Fulltegnet

Praktisk jordskifte for advokater

Fulltegnet

13.15

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Ditt program:

 • Del 1

  (Velg tema)

 • Del 2

  (Velg tema)

 • Del 3

  (Velg tema)

 • Del 4

  (Velg tema)

 • Del 5

  (Velg tema)

Meld på