Program 2019

  Næringseiendom Arbeidsrett Forsvarerkurs Familie, arv og skifte Selskapsrett Aktuelle temaer 1 Aktuelle temaer 2 Aktuelle temaer 3 Aktuelle temaer 4
  Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle
Torsdag 23. mai

09.30

Åpning i foajeen Oslo Kongressenter Folkets Hus

Del 1

10.00

Hvordan påvirkes leiekontraktene av at bygget blir smartere og at leietakernes behov endrer seg raskere?

Nyheter i rettsutviklingen – Norge. NB! Kursoppstart kl. 09.15

NB! Åpning for arbeidsretten i foajeen kl. 08.30

Oppdatering av rettspraksis

Immaterielle rettigheter i arveoppgjør

Generalforsamling i praksis – bokstavelig talt

Compliance i leverandørkjeden

Ansvar for uaktsom finansiell rådgivning – førstehjelp til "The Golden Oldies"

Analyse av mer enn 100 transaksjoner fra de siste 10 år

Kontraktsrett og etikk – hvor lur er det lov å være? Advokatetikk i en digitalisert hverdag

11.45

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Del 2

12.45

Tomtefesterett i næringsforhold

Tilknytnings- og organisasjonsformer i arbeidslivet – utviklingstrekk og utfordringer

To temaer: Oppdatering i rettspraksis fortsetter. Etikk – aktuelle problemstillinger.

Vergemål og fremtidsfullmakt – hvordan ivaretar norsk lov sårbare personers utøvelse av rettslig handleevne

Aksjelovens regler om forkjøpsrett – et dårlig kompromiss (?)

Selskapsgjennomgang (due diligence) med fokus på ulike compliance temaer – risiko og prosess

Digitalisering og sikkerhet anno 2019 – hva krever den nye sikkerhetsloven av din virksomhet?

Bidrag og foreldresamarbeid

EMK-argumentasjon i tvistesaker. Når skal du trekke EMK-kortet og hvordan kan du trumfe som motpart?

14.30

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 3

15.00

Compliance i eiendomsbransjen, hvitvasking, miljø, sosial dumping og korrupsjon

Kontrolltiltak

Arbeidsrett - parallellsesjon

Dokumentinnsyn i straffeprosessen – rettslige muligheter og taktiske vurderinger

Omstøtelse av gaver under uskifte – ny lov, nye utfordringer

Exit-reguleringer i aksjonæravtaler

Hvitvaskingsloven og krav til kundekontroll

Omstilling i offentlig sektor belyst ved kommunesammenslåingene

Arbeidsrett - parallellsesjon

Adgangen til å foreta avklaringer og suppleringer i konkurranser om offentlige anskaffelser

Eiendomsrettens omfang

16.45

After Work - uformell mingling og forfriskninger i foajeen

18.00

Advokatfesten

Fredag 24. mai

Del 4

09.00

Co-working – hva skiller dette fra vanlige leieforhold, og hvordan håndteres dette i forhold til moms?

To temaer: Anbud og konkurranseutsetting. Varsling.

Nye retningslinjer for forsvarere – bedre kvalitet i forsvareroppdraget

Arveloven § 58 – gjenlevende ektefelles rett til å endre et gjensidig testament

Konsernkontosystemer sett fra et praktisk og rettslig perspektiv

Straffelovens korrupsjonsbestemmelser – hva er en utilbørlig fordel?

Teknologi og immaterialrett. Hvordan ivareta kontrollen når du gir andre tilgang til dataene dine?

Samarbeid – eller manglende samarbeid mellom de ulike etater og stater i barnesaker

Privatrettslige forhold i byggesaker

10.45

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 5

11.30

Kombinasjonseiendommer – muligheter og utfordringer

To temaer: Nyheter i rettsutviklingen EU/EØS. Arbeidstid. NB! Slutter kl. 13.45

Slutter kl. 13.45.

Rettsutviklingen knyttet til tilgang til og utsortering av elektroniske beslag i straffesaker

Skatt og arv

Begrensning av selskapets handlingsrom ved opptak av fremmedkapital

Myndighetskontakt – hvordan kan norske virksomheter samarbeide med Økokrim og andre myndigheter?

Virtuelle valutaer

Lovvalg og jurisdiksjon i internasjonale kontrakter

Foreldelse av ulike krav

13.15

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Ditt program:

 • Del 1

  (Velg tema)

 • Del 2

  (Velg tema)

 • Del 3

  (Velg tema)

 • Del 4

  (Velg tema)

 • Del 5

  (Velg tema)

Meld på