Advokatbevillingsnemnden

Advokatbevillingsnemnden treffer vedtak etter forslag fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Disiplinærnemnden i saker om tilbakekall eller suspensjon av advokatbevillinger, rett til å yte rettshjelp på spesielle rettsområder, mv.

Vedtakene kan ikke påklages, men kan bringes inn for retten som kan prøve alle sider av saken, jf. domstolloven § 230, annet ledd.

I de tilfeller hvor Advokatbevillingsnemnden ikke tar forslaget fra Tilsynsrådet eller Disiplinærnemnden til følge, kan den i stedet meddele en irettesettelse eller en advarsel, jf. advokatforskriften § 6-4, annet ledd.

Advokatbevillingsnemnden er klageinstans for vedtak truffet av Tilsynsrådet etter domstolloven § 225 fjerde ledd, for eksempel ved klage på avslått søknad om advokatbevilling eller andre tillatelser.

Advokatbevillingsnemnden består av tre medlemmer. Lederen skal være dommer, og ett av medlemmene skal være praktiserende advokat. Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av Kongen, jf. domstolloven § 226 første ledd.

Sekretariatsfunksjonen for Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden ivaretas av Tilsynsrådets sekretariat.

Les mer om Advokatbevillingsnemnden her