Disiplinærnemnden

Disiplinærnemnden behandler klage på advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk, domstolloven eller annen lov, jf. domstolloven (dl.) § 227. Advokatforskriften kapittel 5 regulerer nærmere nemndens kompetanse og oppgaver.

Disiplinærnemnden er førsteinstans for klager hvor innklagede advokat ikke er medlem av Advokatforeningen, og advokaten ikke ønsker klagen behandlet av Advokatforeningens disiplinærutvalg (disiplinærutvalget). Disiplinærnemnden er i tillegg klageinstans for beslutninger avsagt av disiplinærutvalget. Klagebehandlingen er gratis.

Beslutninger avsagt av Disiplinærnemnden er endelig, og kan ikke påklages. Søksmål om gyldigheten av Disiplinærnemnden vedtak kan reise mot Staten ved Disiplinærnemnden, jf. dl. § 227 syvende ledd.

Reaksjonsformer

Dersom Disiplinærnemnden finner at en advokat har opptrådt rettsstridig, kan nemnden meddele ham en kritikk eller irettesettelse. I alvorlige tilfeller kan nemnden meddele advokaten en advarsel.

Disiplinærnemnden kan også fremme forslag til Advokatbevillingsnemnden om å tilbakekalle en advokatbevilling. I tillegg har nemnden en rapporteringsplikt og rapporteringsrett til Tilsynsrådet i nærmere angitt tilfeller, jf. Advokatforskriften § 5-9.

Nedsatt salær

Finner Disiplinærnemnden at en advokat har krevd for høyt salær, kan Disiplinærnemnden fastsette nytt salær og pålegge innklaget advokat å betale det overskytende tilbake. Slike pålegg er tvangsgrunnlag for utlegg.

Medlemmene av Disiplinærnemnden

Medlemmer og varamedlemmer av Disiplinærnemnden for advokater oppnevnes etter beslutning av Justis- og beredskapsdepartementet på grunnlag av Kgl.res. av 28.01.00, hvor myndigheten til å foreta oppnevnelser og gjenoppnevninger til styrer, råd og lignende organer er delegert til departementet av Kongen i statsråd. Disiplinærnemnden har fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Lederen skal være dommer, to medlemmer skal være advokater og de to siste bør ifølge uttalelse fra Stortingets justiskomite representere henholdsvis forbruker- og næringslivsinteresser.

Disiplinærnemnden medlemmer/varamedlemmer per 01.01.2016 er følgende:

  • Sorenskriver Knut Almaas (leder)
  • Dommer Ruth-Louise Osborg (varaleder)
  • Advokat Cecilie Lysjø Jacobsen /varamedlem advokat Haakon I. Haraldsen
  • Advokat Tone S. Bjørnli/ varamedlem advokat Eirik Jensen
  • Professor Asbjørn Strandbakken/ varamedlem generalsekretær Hilde Gunn Avløyp
  • Jurist Niels Schweigaard/ varamedlem daglig leder Torunn Ness

Kontaktinfo

Advokatforeningen er sekretariat for Disiplinærnemnden, jf. Advokatforskriften § 5-1.

Postadresse:
Disiplinærnemnden
Kristian Augusts gt. 9
0164 OSLO

Tlf. 22 03 50 50
 
 
E-post: nemnden@jus.no