Klage på advokat

Alle advokater plikter å følge «Regler for god advokatskikk». Dersom du mener advokaten har brutt disse, kan du klage til disiplinærmyndighetene. Du kan også klage dersom du mener advokaten krever et urimelig høyt salær. Klageordningen er gratis.

Hva kan man klage på?

  • Advokatens opptreden – at advokaten har opptrådt i strid med «Regler for god advokatskikk».

  • Advokatens salær – at advokaten har beregnet et for høyt salær.

Hvem kan klage

Enhver kan inngi klage på en advokat. Klagen blir imidlertid bare tatt til realitetsbehandling dersom vedkommende klager anses for å ha «rettslig klageinteresse» i saken, jf. behandlingsreglene § 5.

§ 5 KLAGEADGANG
Den som inngir klage må ha rettslig klageinteresse i saken. I motsatt fall blir klagen å avvise, med mindre særlige grunner tilsier behandling.

Hvem som anses for å ha rettslig klageinteresse, beror på en konkret vurdering. Det er ikke et krav om at det foreligger et formelt klientforhold. Normalt er det partene i saken som anses for å ha rettslig klageinteresse. Særlige grunner kan imidlertid åpne for at også andre personer omfattes. Dersom klager ikke anses for å ha «rettslig klageinteresse» i saken blir klagen avvist.

Hva kan man oppnå ved å klage på advokaten?

Kritikk, irettesettelse eller advarsel

Dersom du vinner frem med klagen din, kan advokaten ilegges en av følgende sanksjoner: kritikk, irettesettelse eller advarsel. Hvor advarsel er en strengeste reaksjonen. I spesielt alvorlige klagesaker kan i tillegg advokaten bli innrapportert til de offentlige tilsynsorganene (Tilsynsrådet for advokatvirksomhet eller Advokatbevillingsnemnden). De mest alvorlige tilfellene kan derfor ende med at advokaten mister advokatbevillingen.

Får du medhold i din klage kan advokaten også pålegges å betale dine saksomkostninger med klagesaken. Saksomkostningene skal settes til et rimelig beløp. Krav om dekning av saksomkostninger må fremsettes i klagen.

Tilbakebetaling av salær

I klagesaker som gjelder salærets størrelse, kan disiplinærmyndighetene beslutte at salæret skal reduseres eller bortfalle helt. Advokaten kan da bli dømt til å tilbakebetale hele eller deler av salæret til klienten.

Erstatning

Du får ikke erstatning selv om du vinner frem med klagen. Ønsker du erstatning på grunn av feil du mener advokaten din har begått, må erstatningskravet fremmes overfor advokatens forsikringsselskap. For å få vite hvor advokaten er forsikret, kontakt Tilsynsrådet for advokatvirksomhet på telefon 22 00 75 00.

Hva kan man ikke klage på?

Disiplinærmyndighetene kan ikke behandle spørsmål som er bringes inn for domstolene. Dette innebærer at en klagesak kan bli stoppet underveis.

Disiplinærmyndighetene behandler heller ikke klagesaker som gjelder eiendomsmegling, hvor advokaten er tilsluttet Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglingssaker.

Hva må en klage inneholde?

  • Navn og adresse på advokaten det klages på. 
     
  • En kort fremstilling av hva det klages på og tidsangivelse.

  • Dokumenter som belyser saken, for eksempel kopi av oppdragsbekreftelsen.

  • Samtykkeskjema (pdf) må sendes sammen med klagen.

Hvem behandler klagen?

Advokatforeningens disiplinærutvalg er obligatorisk førsteinstans for klager hvor advokaten er medlem av Advokatforeningen. Dersom advokaten ikke er medlem av Advokatforeningen skal klagen sendes Disiplinærnemnden. Innklagede som ikke er medlem av Advokatforeningen kan be om at saken behandles i disiplinærutvalget som førsteinstans.

Hvor skal klagen sendes?

Signert klage med vedlegg sendes per post i to eksemplarer til:

Advokatforeningen Kristian Augusts gt. 9 0164 Oslo

Merk konvolutten "Klage på advokat".

Klagefristen ved klage på advokat

Klagen må sendes senest seks måneder etter at du ble kjent med eller burde ha blitt kjent med de forhold klagen gjelder. Mener du at det foreligger særlige grunner til at du ikke kunne klage innenfor fristen, kan du likevel sende inn en klage etter fristens utløp. Disiplinærmyndighetene vil da vurdere om klagen likevel bør behandles.

Dersom forholdene du klager over er mer enn tre år gamle, vil klagen din bli avvist uansett hvilke grunner du har for å klage så sent.

Mulighet for å anke ved klage på advokat

Både den innklagede advokat og klager kan påklage en beslutning fra Advokatforeningens disiplinærutvalg til Disiplinærnemnden. Ankefristen er tre uker regnet fra det tidspunkt klager ble kjent med beslutningen. En beslutning avsagt av Disiplinærnemnden er endelig og kan ikke påklages.

Offentlighet/ Taushetsplikt

Alle disiplinæravgjørelser yngre enn fem år er offentlig med unntak av avgjørelser avvist av disiplinærutvalgs-/Disiplinærnemndsleder alene. Avgjørelsene med angivelse av advokatens navn vil være offentlig tilgjengelig ved forespørsel.

Informasjon som kan identifisere klienten vil bli anonymisert før beslutningene gjøres offentlig tilgjengelige.

Det kreves ikke noen begrunnelse for innsyn i disiplinærbeslutninger eller disiplinærjournal over en bestemt advokat. Når slik informasjon sendes ut vil advokaten innsynsbegjæringen gjelder bli varslet om hvilken informasjon som sendes ut og hvem den sendes til.

Behandling av personopplysninger

Disiplinærutvalget er underlagt personopplysningslovens bestemmelser om behandling av personopplysninger ved behandling av en klagesak. For at Advokatforeningen skal kunne behandle personopplysninger i en klagesak, kreves det behandlingsgrunnlag. Behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger om klager er samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Samtykke fra klager fremkommer av samtykkeerklæring som må sendes inn sammen med klagen.

GDPR artikkel 4 nr. 1 definerer personopplysninger som «enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person». Noen personopplysninger vil være såkalte særlige kategorier personopplysninger, og GDPR artikkel 9 definerer disse som opplysninger om «rasemessig eller etnisk opprinnelse», «politisk oppfatning», «religion», «filosofisk overbevisning», «fagforeningsmedlemskap», «behandling av genetiske opplysninger», «biometriske opplysninger med det formål og entydig identifisere en fysisk person», «helseopplysninger», «opplysninger om en persons seksuelle forhold» eller «seksuelle orientering».

Klageordningen er frivillig, og det er partene selv som bestemmer hvilke opplysninger og dokumentasjon som skal legges til grunn for klagesaksbehandlingen. Advokatforeningen anbefaler at man begrenser fremleggelsen av personopplysninger, og bare fremlegger opplysninger som er nødvendige for sakens opplysning. De opplysninger og den dokumentasjon som partene fremlegger, benyttes bare til behandling av klagesaken og er bare tilgjengelig for bestemte saksbehandlere i Advokatforeningen og de disiplinærutvalgsmedlemmer som skal behandle saken. Alle disse personene er underlagt taushetsplikt. Advokatforeningen innhenter ikke opplysninger i anledning klagesaken.

Disiplinærutvalgets beslutninger kan gjenåpnes inntil fem år etter beslutningsdato, jf. behandlingsreglene § 12. Klagesakenes saksmapper oppbevares derfor i fem år fra beslutningsdato før de makuleres.

For utfyllende informasjon om Advokatforeningens behandling av personopplysninger, se vår personvernerklæring.

Ved spørsmål og for ytterligere informasjon tilknyttet klageordningen, ta gjerne kontakt på telefon 48 16 34 41 mellom klokken 12.00 og 15.00 på hverdager.