Klage på advokat

Advokatforeningen har en klageordning hvor man kan klage på advokat(er) man mener har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk, eller krevd for høy salær Klageordningen er gratis.

Hva kan man klage på?

  • Advokatens opptreden – at advokaten har opptrådt i strid med «Regler for god advokatskikk».

  • Advokatens salær – at advokaten har beregnet et for høyt salær.

Disiplinærmyndighetene kan ikke behandle spørsmål som er brakt inn for domstolen. Dette innebærer at en klagesak kan bli stoppet underveis. 

Disiplinærutvalget behandler ikke klagesaker som gjelder eiendomsmegling, hvor advokaten er tilsluttet. Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglingssaker. 

Hvem kan klage

Enhver kan inngi klage på en advokat. Klagen blir imidlertid bare tatt til realitetsbehandling dersom vedkommende klager anses for å ha «rettslig klageinteresse» i saken, jf. behandlingsreglene § 5.

§ 5 KLAGEADGANG
Den som inngir klage må ha rettslig klageinteresse i saken. I motsatt fall blir klagen å avvise, med mindre særlige grunner tilsier behandling.

Hvem som anses for å ha rettslig klageinteresse, beror på en konkret vurdering. Det er ikke et krav om at det foreligger et formelt klientforhold. Normalt er det partene i saken som anses for å ha rettslig klageinteresse. Særlige grunner kan imidlertid åpne for at også andre personer omfattes. Dersom klager ikke anses for å ha «rettslig klageinteresse» i saken blir klagen avvist.

Hva kan man oppnå ved å klage på advokaten?

Dersom du vinner frem med klagen din, kan advokaten ilegges en av følgende sanksjoner: kritikk, irettesettelse eller advarsel. Advarsel er den strengeste reaksjonen. I spesielt alvorlige klagesaker kan i tillegg advokaten bli innrapportert til Advokatforeningens hovedstyre og de offentlige tilsynsorganene. De mest alvorlige tilfellene kan derfor ende med at advokaten ekskluderes fra Advokatforeningen og/eller mister advokatbevillingen.

Får du medhold i din klage kan advokaten også pålegges å betale dine saksomkostninger med klagesaken. Saksomkostningene skal settes til et rimelig beløp. Krav om dekning av saksomkostninger må fremsettes i klagen.

I klagesaker som gjelder salærets størrelse, kan disiplinærmyndighetene beslutte at salæret skal reduseres eller bortfalle helt. Advokaten kan da bli dømt til å tilbakebetale hele eller deler av salæret til klienten.

Hvis en advokat ikke tilbakebetaler salær i tråd med en slik beslutning fra disiplinærutvalget, kan man henvende seg til Disiplinærnemnden for hjelp til å kreve inn beløpet.

Du får ikke erstatning selv om du vinner frem med klagen. Ønsker du erstatning på grunn av feil du mener advokaten din har begått, må erstatningskravet fremmes overfor advokatens forsikringsselskap. For å få vite hvor advokaten er forsikret, kontakt Tilsynsrådet for advokatvirksomhet på telefon 22 00 75 00.

Hva må en klage inneholde?

  • Navn og adresse på advokaten det klages på. 
     
  • En kort fremstilling av hva det klages på og tidsangivelse.

  • Dokumenter som belyser saken, for eksempel kopi av oppdragsbekreftelsen.

  • Samtykkeskjema (pdf) må sendes sammen med klagen.

  • Klagens dokumenter, inkludert vedlegg, må være skriftlige i to eksemplarer. 

Hvem behandler klagen?

Advokatforeningens disiplinærutvalg er obligatorisk førsteinstans for klager hvor advokaten er medlem av Advokatforeningen. Dersom advokaten ikke er medlem av Advokatforeningen skal klagen sendes Disiplinærnemnden. Advokater som ikke er medlem av Advokatforeningen kan be om at saken behandles i disiplinærutvalget som førsteinstans.

Hvor skal klagen sendes?

Signert klage med vedlegg sendes per post i to eksemplarer til:

Advokatforeningen Kristian Augusts gt. 9, 0164 Oslo

Merk konvolutten "Klage på advokat".

Klagefristen ved klage på advokat

Klagen må sendes senest seks måneder etter at du ble kjent med eller burde ha blitt kjent med de forhold klagen gjelder. Mener du at det foreligger særlige grunner til at du ikke kunne klage innenfor fristen, kan du likevel sende inn en klage etter fristens utløp. Disiplinærmyndighetene vil da vurdere om klagen likevel bør behandles.

Dersom forholdene du klager over er mer enn tre år gamle, vil klagen din bli avvist uansett hvilke grunner du har for å klage så sent.

Mulighet for å anke ved klage på advokat

Både den innklagede advokat og klager kan påklage en beslutning fra Advokatforeningens disiplinærutvalg til Disiplinærnemnden. Ankefristen er tre uker regnet fra det tidspunkt klager ble kjent med beslutningen. En beslutning avsagt av Disiplinærnemnden er endelig og kan ikke påklages.

Offentlighet/ Taushetsplikt

Alle disiplinæravgjørelser yngre enn fem år er offentlig tilgjengelige med de unntak som følger av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.

Enhver kan henvende seg til Advokatforeningen og be om å få utskrift fra disiplinærjournalover en bestemt advokat eller få en konkret beslutning utlevering. Klagers navn vil bli anonymisert i beslutningen før den utleveres, mens innklaget advokat vil forekomme med navn. Innklagede advokat vil bli varslet dersom presse eller andre ber om å få utlevert disiplinærjournal eller en beslutning. 

Behandling av personopplysninger

Disiplinærutvalget er underlagt personopplysningslovens bestemmelser om personvern ved behandling av en klagesak. For at Advokatforeningen skal kunne behandle personopplysningene i en klagesak kreves det behandlingsgrunnlag. For medlemmer av Advokatforeningen er behandlingsgrunnlaget GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Når det gjelder innklagede som ønsker at disiplinærutvalget skal behandle klagen, kreves samtykke jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Når det gjelder behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger om klager, kreves det også samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav a. Samtykke fra klager fremkommer av samtykkeerklæring som må sendes inn sammen med klagen. 

Klageordningen er frivillig, og de er partene selv som bestemmer hvilke opplysninger og dokumentasjon som skal legges til grunn for klagesaksbehandlingen. Advokatforeningen innhenter ikke opplysninger i anledning klagesaken. De opplysninger og den dokumentasjon som partene fremlegger i en klagesak, benyttes bare til behandling av klagesaken. 

Hva er en personopplysning? 

GDPR artikkel 4 nr. 1 definerer personopplysninger som "enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person". Noen personopplysninger vil være såkalt særlige kategorier personopplysninger, og GDPR artikkel 9 definerer disse som: Opplysninger om "rasemessig eller etnisk opprinnelse" , "politiske oppfatning", "religion", "filosofisk overbevisning", "fagforeningsmedlemskap", "behandling av genetiske opplysninger", "biometriske opplysninger med det formål og entydig identifisere en fysisk person", "helseopplysninger", "opplysninger om en persons seksuelle forhold", eller "seksuell orientering". 

De opplysninger og den dokumentasjon som partene fremlegger i en klagesak, benyttes bare til behandling av klagesaken. Advokatforeningen anbefaler at man begrenser fremleggelsen av personopplysninger, og bare fremlegger opplysninger som er nødvendige for sakens opplysning. 

De opplysninger som partene fremlegger i en klagesak er bare tilgjengelig for bestemte saksbehandlere i Advokatforeningen og de disiplinærutvalgsmedlemmer som skal behandle klagesaken. Alle disse personene er underlagt taushetsplikt. 

Disiplinærutvalgets beslutninger kan gjenåpnes inntil fem år etter beslutningsdato, jf. behandlingsreglene § 12. Klagesakens saksmapper oppbevares derfor i fem år fra beslutningsdato før de makuleres. For utfyllende informasjon om Advokatforeningens behandling av personopplysninger, se vår personvernserklæring:
https://www.advokatforeningen.no/forsidegrunnlag/personvern/

Ved spørsmål og ytterligere informasjon tilknyttet klageordningen, ta gjerne kontakt på telefon 48 16 34 41 mellom klokken 12.00 og 15.00 på hverdager.