Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.
Vedtatt av hovedstyret den 28. mars 2014, jf. Advokatforeningens vedtekter § 8-1 siste ledd.

§ 1 Disiplinærutvalgets sammensetning

Disiplinærmyndighet overfor advokater utøves av syv regionale disiplinærutvalg.

Hvert disiplinærutvalg består av minst fem medlemmer, hvorav én oppnevnes som utvalgets leder. Det kan opprettes faste underutvalg på tre medlemmer, hvorav èn utpekes som underutvalgets leder.

Det som er bestemt for disiplinærutvalg gjelder også for underutvalg, der dette er opprettet.

Den enkelte sak behandles og avgjøres av tre av disiplinærutvalgets medlemmer.

§ 2 Disiplinærutvalgets kompetanse

I henhold til Advokatforeningens vedtekter § 13-1 skal disiplinærutvalget behandle klager over at advokater skal ha opptrådt i strid med god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær.

Klager som kan behandles av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, skal avvises og henvises til slik behandling.


§ 3 Hvem skal klagen rettes mot

Klage skal rettes mot saksansvarlig advokat.

Ved klage på advokatfullmektig skal klagen rettes mot saksansvarlig advokat. Begge blir å anse som innklagede med partsrettigheter. Det er saksansvarlig advokats tilknytning til Advokatforeningen som er avgjørende for om klagen kan behandles av disiplinærutvalget.

I saker med klage på advokatfullmektig skal disiplinærutvalget foreta en selvstendig vurdering av prinsipalens ansvar i forhold til pkt. 5.7 i Regler for god advokatskikk.
Klager på salær skal bare rettes mot den som er faktureringsansvarlig advokat.

§ 4 Taushetsplikt


For Advokatforeningens tillitsvalgte og ansatte som utøver arbeid for disiplinærmyndigheten gjelder taushetsplikten i forvaltningslovens § 13 og §§ 13 a-f. Reglene om taushetsplikt er ikke til hinder for at disiplinæravgjørelser i anonymisert form kan trykkes og gjøres tilgjengelig.

Disiplinærutvalgets medlemmer skal ikke kommentere avsagte beslutninger de selv har vært med på å avsi.

§ 5 Klageadgang

Den som inngir klage må ha rettslig klageinteresse i saken. I motsatt fall blir klagen å avvise, med mindre særlige grunner tilsier behandling.

Saker som er brakt inn for domstolen kan ikke behandles av disiplinærutvalget i den utstrekning samme spørsmål også vil komme opp til vurdering i disiplinærutvalget.

§ 6 Klagefrist

Klage må fremsettes senest seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold som klagen bygger på.

Selv om klageren har oversittet fristen, kan disiplinærutvalget ta klagen til behandling dersom parten eller dennes fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med å klage etterpå, eller det av særlige grunner er rimelig at klagen blir tatt under behandling.

Klage som fremsettes mer enn tre år etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med de forhold klagen bygger på, skal avvises.

§ 7 Habilitet

Om habilitet for medlemmene av disiplinærutvalget gjelder domstolloven §§ 106 og 108.

Det disiplinærutvalg som behandler saken, avgjør om et medlem skal fratre som inhabil. Det aktuelle medlemmet kan ikke selv delta ved behandlingen av om vedkommende skal fratre som inhabil.

Krever en part at et flertall av medlemmene i et disiplinærutvalg skal vike sete ved behandlingen av en sak, kan disiplinærutvalgets leder beslutte å overføre avgjørelsen av habilitetsspørsmålet til et annet disiplinærutvalg. Disiplinærutvalgets leder kan velge å forelegge saken for hovedstyrets leder, eller den hovedstyrets leder bemyndiger, som avgjør om det foreligger inhabilitet og i tilfelle hvilket disiplinærutvalg som skal behandle disiplinærsaken.

Overføring av en disiplinærsak skal under enhver omstendighet finne sted såfremt et medlem av vedkommende disiplinærutvalg er part eller representerer en part i klagesaken.

§ 8 Advokatens opplysningsplikt og forholdet til taushetsplikten

En advokat har på anmodning plikt til å gi utførlige og fullstendige opplysninger til disiplinærutvalget om forhold som vedrører klagen.

Ved innsendelse av klage på egen advokat, anses advokaten løst fra sin taushetsplikt, så langt dette er nødvendig for klagesakens opplysning.

Ved brudd på opplysningsplikten, eller ved oversittelse av en fastsatt tilsvarsfrist, kan advokaten ilegges en disiplinærbot som ikke må overstige 1/4 G. Boten tilfaller Støtteforeningen.

§ 9 Saksbehandlingen

a. Inngivelse av klage

Klagen skal fremsettes for Advokatforeningen som forestår saksforberedelsen. Klagen behandles av det disiplinærutvalget der innklagede har sitt forretningssted.

Dersom en klage omfatter flere advokater må det inngis en klage for hver av dem.

Ved klage mot advokat som er deltaker eller ansatt i advokatselskap eller enkeltpersonforetak, skal vedkommende advokatfirma ved dets lovlige representant varsles om klagen.

b. Klagens innhold

Klagen skal angi hvem klagen rettes mot, hva det klages over og en kort fremstilling av det saksforhold klagen bygger på. De påklagede forhold, bør så langt det er mulig dokumenteres.

Klagen skal fremsettes skriftlig og være på norsk. Utvalgets leder kan samtykke i at klage inngis på et annet språk. Dersom klagen vedlegges dokumenter på andre språk enn norsk, avgjør disiplinærutvalgets leder om disse må oversettes og om dette skal gjøres av autorisert translatør. Eventuell oversetting besørges og bekostes av den part som har fremlagt dokumentene.

Klager må etter personopplysningsloven samtykke til at Advokatforeningen kan motta og behandle personopplysninger.

c. Partenes innlegg

Klagen sendes til advokaten, som meddeles en tilsvarsfrist. Advokaten underrettes om at journal over disiplinærbeslutninger avsagt de siste fem årene vil bli oversendt disiplinærutvalget.

Etter innsendelse av tilsvar kan begge parter gis en tilsvarende frist for etter tur å fremkomme med et skriftlig innlegg hver. Ytterligere skriftlige innlegg, vil ikke bli hensyntatt av disiplinærutvalget, med mindre disiplinærutvalgets leder samtykker i dette.

Ved behov kan disiplinærutvalgets leder be partene om et sluttinnlegg. Sluttinnleggets formål skal være å oppsummere saken.

Klage, tilsvar og alle øvrige innlegg skal inngis i to eksemplarer.

d. Fullmektig

Partene har rett til å la seg bistå ved fullmektig.

e. Behandling i disiplinærutvalget

Når saksforberedelsen er avsluttet, kan lederen beslutte at saken skal behandles og avgjøres av disiplinærutvalget i møte. Ellers sendes sakens dokumenter i sirkulasjon blant utvalgets medlemmer. Førstvoterende utarbeider utkast til beslutning. De øvrige voterende utformer sitt standpunkt skriftlig.

f. Muntlige forhandlinger

Disiplinærutvalgets leder kan i helt spesielle tilfeller beslutte at det skal avholdes muntlige forhandlinger.

g. Forliksforhandlinger

I saker hvor en advokat har innklaget en annen advokat for disiplinærutvalget, bør disiplinærutvalgets leder, dersom saken egner seg for det, forsøke forliksmegling.

Også hvor klager ikke er advokat kan det unntaksvis være naturlig med tilsvarende initiativ.

h. Saksbehandlingstid

Klagen forutsettes ferdigbehandlet av disiplinærutvalget innen seks måneder etter innkommet klage. Dette gjelder ikke dersom det oppstår forsinkelse som skyldes klageren, eller at saken etter sin art krever særlig lang behandlingstid.

i. Beslutningen

Disiplinærutvalgets avgjørelse skal benevnes "Beslutning" og være begrunnet. Beslutningen bør ha det innhold som en rettslig avgjørelse i tvistemål skal ha og skal skrives på norsk.

Det skal opplyses om avgjørelsen er enstemmig. Dersom det er uenighet, skal det gjøres rede for hvilken del av avgjørelsen dette gjelder og hvem som har dissentert. Dissensen bør begrunnes.

Disiplinærutvalgets beslutning er endelig når den er undertegnet av utvalget.

Advokatforeningen sender kopi av beslutningen til partene og underretter samtidig om klageadgang til Disiplinærnemnden.

§ 10 Utvalgslederens kompetanse til å avgjøre klager

Disiplinærutvalgets leder kan alene treffe beslutning om å avvise klagen etter reglene i § 2 andre ledd, § 5, § 6 og § 15 andre og fjerde ledd.

Lederen kan også alene avgjøre klager som er åpenbart grunnløse.

§ 11 Reaksjoner

Dersom klagen ikke fører frem skal advokaten frifinnes.

En advokat, som har opptrådt i strid med god advokatskikk, kan meddeles kritikk, irettesettelse eller advarsel. Disiplinærutvalget kan vektlegge tidligere fellende beslutninger mot advokaten. Beslutninger eldre enn fem år skal det ses bort fra.

Dersom et salær finnes for høyt, fastsetter disiplinærutvalget hva som er et rimelig og nødvendig salær i samsvar med gjeldende normer.

Disiplinærutvalget skal pålegge en advokat som har mottatt for høyt salær, å betale det overskytende tilbake med en frist på to uker.

I henhold til Advokatforeningens vedtekter § 13-1 kan saksomkostninger tilkjennes klager, innklagede advokat i kollegiale saker og Advokatforeningen. Saksomkostningene skal settes til et beløp som er rimelig. Det skal ved fastsettelsen av beløpet særlig legges vekt på om klager er gitt fullt eller delvis medhold og hvor omfattende arbeidet med klagesaken har vært.

Eventuelle saksomkostninger kan ikke kreves innbetalt før det foreligger endelig beslutning fra disiplinærutvalg eller Disiplinærnemnden. Saksomkostningene skal betales innen to uker etter at det foreligger slik endelig beslutning. Fristen regnes fra det tidspunkt beslutningen har kommet frem til innklagede advokat.

Dersom den innklagede advokaten blir helt frifunnet i Disiplinærnemnden, bortfaller saksomkostninger ilagt av disiplinærutvalget.

§ 12 Offentlighet

Disiplinærutvalgets beslutninger er offentlig tilgjengelige med de begrensninger som følger av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. Nærmere regler følger av felles retningslinjer for offentlighet vedtatt av Disiplinærnemnden og hovedstyret.

Opplysning om at en advokat er varslet til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet er offentlig tilgjengelig.

§ 13 Varsling

I henhold til Advokatforeningens vedtekter § 13-2 skal disiplinærutvalget varsle Tilsynsrådet for advokatvirksomhet dersom utvalget får mistanke om at det foreligger kritikkverdige forhold vedrørende advokatens forvaltning av klientmidler. Kopi av varselet sendes generalsekretæren, som sørger for underretning til relevante foreningsorganer.

Dersom disiplinærutvalget får mistanke om at det foreligger andre kritikkverdige forhold ved advokatvirksomheten, skal disiplinærutvalget vurdere om generalsekretæren bør varsles.

§ 14 Klager over disiplinærutvalgets beslutning

Disiplinærutvalgets beslutning kan klages videre til Disiplinærnemnden for advokater i henhold til advokatforskriftens § 5-3. Klagen fremsettes for disiplinærutvalget som uten unødig opphold oversender klagen og sakens dokumenter til Disiplinærnemnden.

Klagefristen til Disiplinærnemnden er tre uker regnet fra det tidspunkt klageren ble kjent med beslutningen.

§ 15 Gjenopptakelse

En begjæring om gjenopptakelse av en sak som er endelig avgjort av disiplinærutvalget fremmes som ny sak for det utvalg som har fattet den opprinnelige avgjørelse.

Gjenopptakelse kan besluttes dersom det sannsynliggjøres at den omstendighet som begjæringen grunnes på ikke tidligere var kjent for parten. Begjæring om gjenopptakelse må fremsettes innen tre måneder etter at parten har fått eller burde ha fått kjennskap til den omstendighet som påberopes. Begjæring som fremsettes mer enn fem år etter at avgjørelsen ble truffet, skal avvises.

Begjæring om gjenopptakelse av en sak kan ikke tas til behandling så lenge fristen for å klage avgjørelsen inn for Disiplinærnemnden ikke er utløpt.

Begjæring om gjenopptakelse av en sak som er endelig avgjort av Disiplinærnemnden avvises av disiplinærutvalget.

Dersom en begjæring om gjenopptakelse tas til følge, undergis saken forberedelse på vanlig måte og det avsies beslutning av disiplinærutvalget i saken. Dersom vilkårene for gjenopptakelse ikke foreligger, fatter disiplinærutvalget beslutning om dette.

§ 16 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

Hovedstyret bestemmer når endringene i behandlingsreglene skal tre i kraft, og kan vedta overgangsbestemmelser.