Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Regler for Advokatforeningens disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet – herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

§ 1 Disiplinærutvalgets sammensetning
§ 2 Disiplinærutvalgets kompetanse
§ 3 Hvem skal klagen rettes mot
§ 4 Taushetsplikt
§ 5 Klageadgang
§ 6 Klagefrist
§ 7 Habilitet
§ 8 Advokatens opplysningsplikt
§ 9 Saksbehandlingen
§ 10 Utvalgslederens kompetanse til å avgjøre klager
§ 11 Reaksjoner
§ 12 Offentlighet
§ 13 Varsling
§ 14 Anke over disiplinærutvalgets beslutning
§ 15 Gjenåpning
§ 16 Anvendelse av tvistelovens bestemmelser
§ 17 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

Reglene ble sist endret av Advokatforeningens hovedstyre 29. mai 2020.

Som et ledd i overgangen til det nye disiplinærsystemet som kommer med advokatloven, besluttet Advokatforeningens representantskap i 2022 at Advokatforeningens disiplinærutvalg ikke skal ta imot nye klagesaker etter 31. desember 2022. Disiplinærutvalgene behandler nå kun saker med innkommet dato i 2022 og vil i løpet av kort tid avvikle sin virksomhet. Fra 1. januar 2023 behandles alle klagesaker av Disiplinærnemnden som eneste instans.

§ 1 Disiplinærutvalgets sammensetning

Advokatforeningens disiplinærmyndighet utøves av hovedstyret og regionale disiplinærutvalg, jf. Advokatforeningens vedtekter § 8‑1.

Disiplinærutvalgets medlemmer oppnevnes av hovedstyret. Et av utvalgsmedlemmene oppnevnes som utvalgets leder.

Den enkelte sak behandles og avgjøres av tre av disiplinærutvalgets medlemmer.

Et disiplinærutvalg kan organiseres i flere underutvalg. Det som er bestemt for disiplinærutvalg gjelder også for underutvalg, der dette er opprettet.

§ 2 Disiplinærutvalgets kompetanse

I henhold til Advokatforeningens vedtekter § 13-1 skal disiplinærutvalget behandle klager over at advokater skal ha opptrådt i strid med god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær.

Klager som kan behandles av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, skal avvises og henvises til slik behandling.

§ 3 Hvem skal klagen rettes mot

Klagen skal rettes mot den advokat som påstås å ha opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk, eller krevd for høyt salær.

Ved klage på advokatfullmektig skal klagen rettes mot prinsipalen. I de tilfeller hvor advokatfullmektigen har flere prinsipaler, skal klagen rettes mot den av disse som er ansvarlig advokat for oppdraget. Både prinsipalen og advokatfullmektigen blir å anse som innklagede med partsrettigheter. Det er prinsipalens tilknytning til Advokatforeningen som er avgjørende for om klagen kan behandles av disiplinærutvalget eller Disiplinærnemnden.

I saker med klage på advokatfullmektig skal disiplinærutvalget foreta en selvstendig vurdering av prinsipalens ansvar etter pkt. 5.7 i Regler for god advokatskikk.

§ 4 Taushetsplikt

For Advokatforeningens tillitsvalgte og ansatte som utøver arbeid for disiplinærmyndigheten gjelder taushetsplikten i forvaltningsloven § 13 og §§ 13 a-f. Reglene om taushetsplikt er ikke til hinder for at disiplinæravgjørelser i anonymisert form kan trykkes og gjøres tilgjengelig.

Disiplinærutvalgets medlemmer skal ikke kommentere avsagte beslutninger de selv har vært med på å avsi.

§ 5 Klageadgang

Den som klager må ha rettslig klageinteresse i saken. I motsatt fall skal klagen avvises.

Saker som er brakt inn for domstolen kan ikke behandles av disiplinærutvalget i den utstrekning samme spørsmål også vil komme opp til vurdering i disiplinærutvalget.

§ 6 Klagefrist

Klagen må sendes senest seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold som klagen bygger på.

Selv om klageren har oversittet fristen, kan disiplinærutvalget ta klagen til behandling dersom parten eller dennes representant ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med å klage etterpå, eller det av særlige grunner er rimelig at klagen blir tatt under behandling.

Klage som sendes mer enn tre år etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med de forhold klagen bygger på, skal avvises.

§ 7 Habilitet

Om habilitet for medlemmene av disiplinærutvalget gjelder domstolloven §§ 106 og 108.

Det disiplinærutvalg som behandler saken, avgjør om et medlem skal fratre som inhabil. Det aktuelle medlemmet kan ikke selv delta ved behandlingen av om vedkommende skal fratre som inhabil.

Krever en part at et flertall av medlemmene i et disiplinærutvalg skal vike sete ved behandlingen av en sak, kan disiplinærutvalgets leder beslutte at saken skal overføres til et annet disiplinærutvalg.  

Overføring av en disiplinærsak skal under enhver omstendighet finne sted såfremt et medlem av vedkommende disiplinærutvalg er part eller representerer en part i klagesaken.

§ 8 Advokatens opplysningsplikt

En advokat har på anmodning plikt til å gi utførlige og fullstendige opplysninger til disiplinærutvalget om forhold som vedrører klagen.

Ved klage på egen advokat, forutsettes advokaten løst fra sin taushetsplikt, så langt dette er nødvendig for klagesakens opplysning.

§ 9 Saksbehandlingen

 a. Innsendelse av klage

Klagen sendes elektronisk via Advokatklageordningen. Advokatforeningen forestår saksforberedelsen. Klagen behandles av det disiplinærutvalget der advokaten har sitt forretningssted.

Dersom en klage omfatter flere advokater, må det sendes én klage for hver av dem.

Ved klage på advokat som er deltaker eller ansatt i et advokatfirma, skal vedkommende firma hvor deltakeren eller den ansatte utøver sin advokatvirksomhet på klagetidspunktet, varsles om klagen. Varselet skal rettes til advokatfirmaets lovlige representant.

b. Klagens innhold

Klagen skal angi hvem klagen rettes mot, hva det klages over, dato for når klager ble kjent med det forhold som klagen bygger på og en kort fremstilling av saksforholdet. De påklagede forhold bør så langt det er mulig dokumenteres.

Klagen som sendes skal være på norsk. Utvalgets leder kan samtykke i at klagen skrives på et annet språk. Dersom klagen vedlegges dokumenter på andre språk enn norsk, avgjør disiplinærutvalgets leder om disse må oversettes og om dette skal gjøres av autorisert translatør. Eventuell oversetting besørges og bekostes av den part som har fremlagt dokumentene.

Klager må samtykke til at Advokatforeningens disiplinærutvalg kan behandle personopplysninger om klager.

c. Partenes innlegg

Klagen gjøres tilgjengelig for advokaten, som meddeles en tilsvarsfrist. Advokaten underrettes om at journal over disiplinærbeslutninger avsagt de siste fem årene er gjort tilgjengelig for de voterende utvalgsmedlemmer.

Etter innsendelse av tilsvar kan begge parter gis en tilsvarende frist for etter tur å sende et innlegg hver. Ytterligere innlegg vil ikke bli hensyntatt, med mindre disiplinærutvalgets leder samtykker i dette.

Ved behov kan disiplinærutvalgets leder be partene om et sluttinnlegg. Sluttinnleggets formål skal være å oppsummere saken.

d. Representant

Partene har rett til å la seg bistå ved en representant.

e. Behandling i disiplinærutvalget

Når saksforberedelsen er avsluttet, behandles saken i sirkulasjon blant  de voterende utvalgsmedlemmer. Førstvoterende utarbeider utkast til beslutning.

Lederen kan beslutte at saken skal behandles og avgjøres av disiplinærutvalget i møte.

f. Muntlige forhandlinger

Disiplinærutvalgets leder kan i helt spesielle tilfeller beslutte at det skal avholdes muntlige forhandlinger.

g. Forliksforhandlinger

I saker hvor en advokat har innklaget en annen advokat for disiplinærutvalget, bør disiplinærutvalgets leder forsøke forliksmekling, dersom saken egner seg for slik behandling og partene er enige om det. Disiplinærutvalgets leder kan utpeke en ekstern mekler til å gjennomføre forliksforhandlingene. Dersom meklingen ikke fører frem, underlegges klagen ordinær behandling i disiplinærutvalget.

Også hvor klager ikke er advokat kan det unntaksvis være naturlig med tilsvarende initiativ.

h. Saksbehandlingstid

En klage til disiplinærutvalget skal være ferdig behandlet innen seks måneder fra innkommet dato. Dette gjelder ikke dersom det oppstår forsinkelse som skyldes klageren, eller at saken etter sin art krever særlig lang behandlingstid.

i. Beslutningen

Disiplinærutvalgets avgjørelse skal benevnes «beslutning» og være begrunnet. Beslutningen bør ha det innhold som en rettslig avgjørelse i tvister skal ha og skal skrives på norsk.

Det skal opplyses om avgjørelsen er enstemmig. Dersom det er uenighet, skal det gjøres rede for hvilken del av avgjørelsen dette gjelder og hvem som har dissentert. Dissensen skal begrunnes.

Disiplinærutvalgets beslutning er endelig når den er signert av utvalgets leder.

Partene varsles om beslutningen, og underrettes samtidig om ankeadgang til Disiplinærnemnden.

§ 10 Utvalgslederens kompetanse til å avgjøre klager

Disiplinærutvalgets leder kan alene treffe beslutning om å avvise klagen etter reglene i § 2, § 5, § 6 og § 15 annet og fjerde ledd.

Det samme gjelder klager som utvilsomt ikke kan ha et fornuftig formål og er anlagt av en person som misbruker klageordningen ved gjentatte ganger å ha anlagt slike klager. Disiplinærutvalgets leder kan avvise slike klager uten at spørsmålet om avvisning forelegges advokaten eller klager til uttalelse.

Lederen kan også alene avgjøre klager som er åpenbart grunnløse. I slike tilfeller skal advokaten frifinnes.

§ 11 Reaksjoner

Dersom klagen ikke fører frem skal advokaten frifinnes.

En advokat, som har opptrådt i strid med god advokatskikk, kan meddeles kritikk, irettesettelse eller advarsel. Disiplinærutvalget kan vektlegge tidligere fellende beslutninger mot advokaten. Beslutninger eldre enn fem år skal det ses bort fra.

Dersom et salær finnes for høyt, fastsetter disiplinærutvalget hva som er et rimelig og nødvendig salær i samsvar med gjeldende normer.

Disiplinærutvalget skal pålegge en advokat som har mottatt for høyt salær, å betale det overskytende tilbake med en frist på tre uker. Fristen løper fra partene varsles om disiplinærutvalgets beslutning.

I henhold til Advokatforeningens vedtekter § 13-1 kan saksomkostninger tilkjennes klager, innklagede advokat i kollegiale saker og Advokatforeningen. Saksomkostningene skal settes til et beløp som er rimelig. Det skal ved fastsettelsen av beløpet særlig legges vekt på om klager er gitt fullt eller delvis medhold og hvor omfattende arbeidet med klagesaken har vært.

Eventuelle saksomkostninger kan ikke kreves innbetalt før det foreligger endelig beslutning fra disiplinærutvalget eller Disiplinærnemnden. Saksomkostningene skal betales innen tre uker etter at det foreligger slik endelig beslutning.

Dersom advokaten blir helt frifunnet i Disiplinærnemnden, bortfaller saksomkostninger ilagt av disiplinærutvalget.

§ 12 Offentlighet

Disiplinærutvalgets beslutninger er offentlig tilgjengelige med de begrensninger som følger av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. Nærmere regler følger av felles retningslinjer for offentlighet vedtatt av Disiplinærnemnden og hovedstyret.

Opplysning om at en advokat er varslet til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet er offentlig tilgjengelig.

§ 13 Varsling

I henhold til Advokatforeningens vedtekter § 13-2 skal disiplinærutvalget varsle Tilsynsrådet for advokatvirksomhet dersom utvalget får mistanke om at det foreligger kritikkverdige forhold vedrørende advokatens forvaltning av klientmidler. Kopi av varselet sendes generalsekretæren, som sørger for underretning til relevante foreningsorganer.

Dersom disiplinærutvalget får mistanke om at det foreligger andre kritikkverdige forhold ved advokatvirksomheten, skal disiplinærutvalget vurdere om generalsekretæren bør varsles.

§ 14 Anke over disiplinærutvalgets beslutning

Disiplinærutvalgets beslutning kan ankes til Disiplinærnemnden for advokater i henhold til advokatforskriften § 5‑3. Anken sendes elektronisk via Advokatklageordningen.  

Ankefristen til Disiplinærnemnden er tre uker regnet fra advokaten varsles om beslutningen.

§ 15 Gjenåpning

En begjæring om gjenåpning av en sak som er endelig avgjort av disiplinærutvalget fremmes som ny sak for det utvalg som har fattet den opprinnelige avgjørelse.

Gjenåpning kan besluttes dersom det sannsynliggjøres at den omstendighet som begjæringen grunnes på ikke tidligere var kjent for parten. Begjæring om gjenåpning må sendes innen tre måneder etter at parten har fått eller burde ha fått kjennskap til den omstendighet som påberopes. Begjæring som sendes mer enn fem år etter at avgjørelsen ble truffet, skal avvises.

Begjæring om gjenåpning av en sak som er endelig avgjort av Disiplinærnemnden skal avvises av disiplinærutvalget.

Dersom en begjæring om gjenåpning tas til følge, forberedes saken på vanlig måte og disiplinærutvalget avsier ny beslutning i saken. Dersom vilkårene for gjenåpning ikke foreligger, avsier disiplinærutvalget beslutning om dette.

§ 16 Anvendelse av tvistelovens bestemmelser

Er et spørsmål ikke løst i behandlingsreglene, kan disiplinærutvalget søke veiledning i tvisteloven, og anvende lovens bestemmelser analogisk så langt de passer.

§ 17 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

Hovedstyret bestemmer når endringene i behandlingsreglene skal tre i kraft, og kan vedta overgangsbestemmelser.