Innklagede advokats rettigheter

Her finner du informasjon som er relevant for innklagede advokat å vite i forbindelse med en disiplinærklage.

En advokat som er blitt innklaget til Advokatforeningens disiplinærutvalg, vil få tilsendt:

  • Kopi av klagen

  • Eventuelle vedlegg til klagen

  • Orienteringsskriv fra sekretariatet

Dersom innklagede advokat er deltaker eller ansatt i advokatselskap eller enkeltpersonforetak, vil vedkommendes advokatfirma ved dets lovlige representant varsles om klagen, dersom klagen behandles av Advokatforeningens disiplinærutvalg (disiplinærutvalget) i førsteinstans, jf. Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg (behandlingreglene) § 9 bokstav a, tredje ledd. 

Innklagede advokat vil bli bedt om å komme med tilsvar til klagen. Tilsvarsfristen er to uker. Som medlem av Advokatforeningen er advokaten pålagt å inngi tilsvar til disiplinærutvalget. Inngis ikke tilsvar vil advokaten kunne ilegges en bot, jf. behandlingsreglene § 8, tredje ledd.

Etter at tilsvar er inngitt får begge parter mulighet til etter tur å komme med ytterligere ett skriftlig innlegg hver. For klager som skal behandles av disiplinærutvalget, vil ytterligere skriftlige innlegg ikke bli hensyntatt med mindre utvalgets leder samtykker, jf. behandlingsreglene § 9 bokstav c, andre ledd.

Når saksforberedelsen er avsluttet vil saken bli oversendt disiplinærmyndigheten for behandling. Partene vil bli orientert om dette.

En klage til disiplinærutvalget skal som hovedregel ferdigbehandles i løpet av seks måneder etter at klagen er innkommet. Dersom fristen ikke overholdes kan partene kreve at saken overføres til Disiplinærnemnden for behandling, jf. advokatforskriften § 5-3, tredje ledd. For Disiplinærnemnden er det ikke gitt noen tilsvarende behandlingsfrist.

Dersom klagen har blitt behandlet av disiplinærutvalget i førsteinstans, kan både klager og innklaget advokat påklage disiplinærutvalgets beslutning til Disiplinærnemnden, jf. behandlingsreglene §14. Klagefristen er tre uker regnet fra det tidspunktet man har fått kjennskap til avgjørelsen i disiplinærutvalget.

Klagesaksbehandlingen er gratis. Saksomkostninger kan i utgangspunktet bare tilkjennes klager. For disiplinærutvalget kan saksomkostninger også tilkjennes innklagede advokat i kollegiale saker og Advokatforeningen, jf behandlingsreglene § 11, femte ledd.

Offentlighet

Både disiplinærutvalget og Disiplinærnemndens beslutninger er offentlig tilgjengelige med de begrensninger som følger av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. Nærmere om hvordan beslutningene offentliggjøres fremgår av Retningslinjer for offentlighet for avgjørelser i disiplinærutvalgene og Disiplinærnemnden.

Enhver kan henvende seg til Advokatforeningen og be om å få utskrift fra disiplinærjournal over en bestemt advokat eller få en konkret beslutning utlevert. Klagers navn vil bli anonymisert i beslutningen før den utleveres, mens innklaget advokat vil fremkomme med navn. Innklagede advokat vil bli varslet dersom presse eller andre ber om å få utlevert disiplinærjournal eller en beslutning.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Disiplinærutvalget er underlagt personopplysningslovens bestemmelser om behandling av personopplysninger ved behandling av en klagesak. For at Advokatforeningen skal kunne behandle personopplysningene i en klagesak kreves det behandlingsgrunnlag. For medlemmer av Advokatforeningen er behandlingsgrunnlaget GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Når det gjelder innklagede som ønsker at disiplinærutvalget skal behandle klagen, kreves samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav a. Når det gjelder behandlingsgrunnlag for for behandling av personopplysninger som klager, kreves det også samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav a. Samtykker fra klager fremkommer av samtykkeerklæring som må sendes inn sammen med klagen.

Advokatforeningen anbefaler at man begrenser fremleggelsen av personopplysninger, og bare fremlegger opplysninger som er nødvendige for sakens opplysning. De opplysninger og den dokumentasjon som partene fremlegger, benyttes bare til behandling av klagesaken og er bare tilgjengelig for bestemte saksbehandlere i Advokatforeningen og de disiplinærutvalgsmedlemmer som skal behandle saken. Alle disse personene er underlagt taushetsplikt. Advokatforeningen innhenter ikke selv opplysninger i anledning klagesaken.

Disiplinærutvalgets beslutninger kan gjenåpnes inntil fem år etter beslutningsdato, jf. behandlingsreglene § 15. Klagesakenes saksmapper oppbevares derfor i fem år fra beslutningsdato før de makuleres.

For utfyllende informasjon om Advokatforeningens behandling av personopplysninger, se vår personvernerklæring.

Ved spørsmål ta kontakt med Advokatforeningen på telefon 22 03 50 50 eller post@advokatforeningen.no. Advokatforeningen er også sekretariat for Disiplinærnemnden.