Regler for god advokatskikk

Regler for god advokatskikk ble vedtatt av Advokatforeningens representantskap den 8. juni 2001, jf. dl. § 224 andre ledd. Ved kongelig resolusjon er reglene i sin helhet tatt inn i advokatforskriften som kapittel 12. Regler for god advokatskikk gjelde...

Les mer

Uttalelser fra etikkutvalget

Advokatforeningens etikkutvalg har i sitt mandat at det kan gi råd til enkeltmedlemmer eller andre som ber om en uttalelse i etiske spørsmål. Her finner du uttalelser Etikkutvalget har gitt i forbindelse med konkrete henvendelser. Uttalelsene er...

Les mer

Veiledere for menneskerettigheter i advokatvirksomhet

Advokatforeningen har utarbeidet to veiledere om advokaters plikt til å respektere menneskerettighetene.

Les mer

Retningslinjer for forsvarere

Fordi det ofte oppstår spørsmål om advokatens holdning i de spesielle situasjonene som kan oppstå i rollen som forsvarer, har advokatforeningen egne retningslinjer for forsvarere.

Les mer

Retningslinjer for bistandsadvokater

Bistandsadvokatrollen innehar en del særtrekk som ikke gjør seg gjeldende ved andre typer advokatoppdrag. Advokatforeningen har derfor utviklet egne retningslinjer for bistandsadvokater.

Les mer

Retningslinjer for advokater med styreverv

I norsk advokatpraksis er det lang tradisjon for at advokater påtar seg styreverv. Advokatforeningen har derfor utarbeidet anbefalinger til god praksis i de tilfeller advokater som er styremedlem i et selskap også utfører juridiske tjenester for samme...

Les mer

Retningslinjer for private granskninger

Med bakgrunn i at det har blitt reist kritikk i bruken av granskninger, og hvordan granskninger har blitt gjennomført, har Advokatforeningen utarbeidet retningslinjer for private granskninger. Retningslinjene ble vedtatt av hovedstyret 4. mars 2011 .

Les mer

Praktiske retningslinjer for advokatrepresentasjon i sjøulykker

Advokatforeningen har i samarbeid med sjørettsadvokater utarbeidet praktiske retningslinjer for advokatrepresentasjon i sjøulykker. Retningslinjene ivaretar de etiske regler og den praktiske håndtering av undersøkelsene, dersom det skulle oppstå spørsm...

Les mer

Retningslinjer for studenter som arbeider i advokatfirma

Stadig flere advokatfirmaer engasjerer studenter til bistand med ulike arbeidsoppgaver i firmaet. Advokatforeningen har i denne forbindelse utarbeidet retningslinjer for å sikre at reglene om advokaters taushetsplikt, samt reglene om interessekonflikte...

Les mer

Advokaters mediekontakt

Et medieutvalg nedsatt av Advokatforeningen og Riksadvokaten har i en rapport utarbeidet ti anbefalinger for politiets og advokatenes uttalelser til offentligheten.

Les mer

Advokater som styremedlemmer

Professor Johan Giertsen har på oppdrag fra Advokatforeningen vurdert hvorvidt det er problematisk for advokater å være styremedlem i selskaper de utfører juridiske oppdrag for.

Les mer

Rapport: Interessekonflikt i straffesaker

Etter initiativ fra Advokatforeningen ble det i et samarbeid med Forsvarergruppen av 1977 våren 2007 nedsatt en arbeidsgruppe for forsvareretikk som utarbeidet en rapport med tittelen «Interessekonflikt i straffesaker som forsvareretisk problemstilling...

Les mer

Stenberg-Nilsen rapporten - advokatetiske spørsmål

Et utvalg ledet av Hans Stenberg-Nilsen leverte i 2003 en innstilling om advokatetiske spørsmål. Innstillingen omhandler alt fra advokaters uavhengighet til klageadgang og salærsamarbeid.

Les mer