Aktiv innsats

Aktiv innsats1)
En advokat plikter2) å sette seg ordentlig inn i saken og drive denne med den omsorg og det tempo som god prosesskikk3) tilsier. Forespørsler og henstillinger fra retten skal besvares uten unødig opphold.