U bind II (Oslo krets 1976) s. 115

Advokaten hadde handlet i strid med god advokatskikk ved å forårsake gjentatte utsettelser i en sivil sak. Det var således etter begjæring fra advokaten foretatt omberammelser så vel av hovedforhandling for byretten som av ankeforhandling for lagmannsretten med betydelige forsinkelser som resultat. På tross av at ankeforhandling etter diverse tidligere utsettelser var berammet, hadde advokaten påtatt seg et nytt forsvareroppdrag i en kjent kriminalsak, vitende om at dette måtte føre til ny utsettelse av ankeforhandlingen. Det hadde også tatt opptil ett år å få besvart provokasjoner fremsatt av motparten. Kretsstyret uttalte at advokaten ikke hadde etterlevd det krav til lojalitet overfor domstoler og kolleger som må forventes.