Forhold til vitner og sakkyndige mv.

Forhold til vitner og sakkyndige m.v.1)
En advokat har adgang til å henvende seg til enhver tredjemann som kan tenkes å ha opplysninger å gi av betydning for en sak, uansett om vedkommende allerede er oppgitt av motparten som vitne2). Gjelder det vitner som har særlig tilknytning3) til motparten, bør henvendelse4) ikke skje uten at motpartens advokat er varslet på forhånd.

I siviltvist bør5) henvendelse til oppnevnt sakkyndig skje gjennom retten. Direkte henvendelse6) kan dog skje hvis det etter forholdene er ubetenkelig og en henvendelse gjennom retten byr på vanskeligheter. Retten og motparten må i så fall samtidig underrettes om henvendelsen og må også meddeles svaret.