1)

Bestemmelsen kom inn i reglene for god advokatskikk i 1967 og ble videreført i uendret form ved revisjonen i 1991. Tilsvarende regler finnes ikke i CCBE Code of Conduct.

En lignende regel finnes i pkt. 3.5 i Retningslinjer for forsvarere, som lyder slik:
«Forsvareren har adgang til å henvende seg til enhver som kan bidra til sakens opplysning, uavhengig av om vedkommende er avhørt av politiet eller oppgitt som påtalemyndighetens vitne. Ved kontakt med vitner skal forsvareren opptre hensynsfullt og unngå utilbørlig påvirkning. Ved kontakt med barn under 18 år må det utvises særlig varsomhet. Fortrinnsvis bør også vergen kontaktes.»