2)

Ethvert vitne er sakens vitne, ikke den enkelte parts vitne. For å kunne forberede saken på en forsvarlig måte, vil det ofte være behov for å få klarlagt så snart som mulig det faktiske saksforhold. Den kjennskap vitner har til saken, vil her være av stor betydning. Det vil derfor være både riktig og nødvendig å ta kontakt med de personer som kan tenkes å ha opplysninger av betydning i saken. At motparten i prosesskrift har angitt vedkommende som vitne, bør selvfølgelig ikke medføre at vitnet ikke kan kontaktes av den annen parts advokat. Dette er da også fastslått i første punktum i pkt. 4.6 første ledd.