4)

I pkt. 3.5 i Retningslinjer for forsvarere, sitert ovenfor, er det uttrykkelig uttalt at advokaten i sin kontakt med vitner skal opptre hensynsfullt og unngå utilbørlig påvirkning. Dette må selvfølgelig også gjelde når advokaten er prosessfullmektig i en sivil sak, og regelen må anses å være innebygd i Regler for god advokatskikk pkt. 1.3. Tilsvarende bør regelen i tredje ledd i pkt. 3.5 i Retningslinjer for forsvarere følges i de tilfellene hvor vitnet måtte være mindreårig.