4)

I pkt. 4.9 i Retningslinjer for forsvarere  er det uttrykkelig uttalt at advokaten i sin kontakt med vitner skal opptre hensynsfullt og unngå utilbørlig påvirkning. Dette må selvfølgelig også gjelde når advokaten er prosessfullmektig i en sivil sak, og regelen må anses å være innebygd i Regler for god advokatskikk pkt. 1.3. Tilsvarende bør regelen i pkt. 4.10 i Retningslinjer for forsvarere følges i de tilfellene hvor vitnet måtte være mindreårig.