6)

Unntaksregelen i annet punktum må benyttes med varsomhet. Det kan bare være i helt spesielle tilfelle hvor det kan være behov for å ta direkte kontakt med den rettsoppnevnte sakkyndige, f.eks. hvor tidsfaktoren spiller en viktig rolle.