ADA-1997-D77 (Disiplinærnemnden)

Den rettsoppnevnte sakkyndige i en erstatningssak brakte inn i saken en spesialpsykolog, som avga forklaring som sakkyndig vitne. Spesialpsykologens konklusjon hadde betydning for den rettsoppnevnte sakkyndiges uttalelse. Den innklagede advokat hadde ikke varslet motparten om sin kontakt med spesialpsykologen. Nemnden uttalte at det ville vært mest naturlig og i samsvar med god kollegial opptreden om motpartens advokat hadde blitt varslet før spesialpsykologen ble kontaktet. Advokaten hadde likevel ikke opptrådt i strid med pkt. 4.6 da spesialpsykologen ikke kunne sies å være en «oppnevnt sakkyndig».