2)

Forbudet gjelder omtale av forlikstilbud «i en prosess». Det medfører at pkt. 4.5 ikke kommer til anvendelse hvor forlikstilbudet nevnes i andre sammenhenger, f.eks. overfor media. Slik omtale vil likevel kunne være i strid med god advokatskikk hvis saken står eller vil bli brakt inn for retten og det fremstår som sannsynlig at retten vil bli kjent med advokatens uttalelse, jfr. avgjørelsen i ADA-2003-D13 (Disiplinærnemnden), som åpner for en analogisk anvendelse av regelen i pkt. 4.5 i disse tilfellene.

RG-2011-968 gjelder krav om bevisavskjæring av forlikstilbud under henvisning til forbudet i pkt. 4.5. Retten tillot fremleggelsen. Se også pkt. 7.1 nedenfor.