4)

Det kan også oppstå tvist om det er avgitt en bindende rettslig erkjennelse eller bare et forlikstilbud uten erkjennelse som er betinget av aksept fra den annen part. Et nærliggende eksempel er at det fremsettes tilbud om betaling av erstatning med et bestemt beløp uten at det samtidig fremgår om tilbudet innebærer erkjennelse av erstatningsansvar. Den part som gjør gjeldende at det foreligger en bindende erkjennelse, må ha anledning til å gjøre rede for forholdet, eventuelt fremlegge skriftlig korrespondanse om dette for retten, uten å komme i konflikt med Regler for god advokatskikk pkt. 4.5, jfr. U bind I (Hovedstyret 1969) s. 3. I motsatt fall ville vedkommende part bli avskåret fra å få prøvet spørsmålet for retten. Det er dessuten liten grunn til å beskytte den annen part som ikke har sagt klart i fra hvor langt man er villig til å forplikte seg. Forutsetningen er selvfølgelig at problemstillingen er reell og at anførselen om at motparten er forpliktet, ikke er åpenbart grunnløs.