5)

Fra tid til annen kan det, særlig i den første fase av en tvist, være uklart om det som uttales er et uttrykk for partens standpunkt eller om det er ment som forslag til en minnelig løsning. Hvis det ikke klart fremgår av ordbruken eller sammenhengen at det dreier seg om et forliksforslag og det ikke er tatt uttrykkelig forbehold om at forslaget til løsning ikke kan påberopes hvis det ikke aksepteres, har det vært lagt til grunn av disiplinærorganene at det ikke er i strid med god advokatskikk at motpartens utspill gjøres kjent for retten, jfr. avgjørelsene i U bind III (Disiplinærnemnden 1983) s. 303, U bind IV (Oslo krets 1985) s. 163 og ADA-2002-129 (Oslo krets).