U bind I (Hovedstyret 1969) s. 3

Spørsmål om et forsikringsselskap bindende hadde erkjent erstatningsansvar eller kun fremsatt forlikstilbud som ikke kunne påberopes under rettssak, ble ansett å være et rettsspørsmål som hørte inn under domstolene. Under tvil antatt at advokatens klient ikke burde være avskåret fra å få prøvet spørsmålet for domstolene og at det herunder måtte være adgang til å fremlegge hele den foreliggende korrespondanse.