U bind II (Disiplinærnemnden 1979) s. 305

I forbindelse med skjønnsbegjæring i en innløsningssak hadde en advokat sendt med gjenpart av en søknad til Justisdepartementet om løsningsrett. I dette brevet var inntatt det tilbud som var kommet fra motparten under de forutgående forhandlinger. Dokumentet ble tatt ut av saken etter at motpartens advokat hadde klaget til kretsstyret, som fant at fremleggelsen var i strid med god advokatskikk. I forbindelse med kjæremål la samme advokat igjen frem de samme opplysninger. Disiplinærnemnden fant i likhet med kretsstyret at tilbudet måtte oppfattes som forlikstilbud og at fremleggelsen var i strid med de etiske regler.