U bind II (Oslo krets 1979) s. 474

En advokat hadde i egenskap av testamentsfullbyrder og avdødes tidligere venn og advokat utarbeidet et PM som var ment som et selvstendig meglingsforslag, som skulle forelegges for begge parter i en begynnende tvist. Advokaten ble senere prosessfullmektig for den ene part. Det ble ikke ansett i strid med god advokatskikk at motpartens advokat fremla meglingsforslaget under den skiftetvist som senere utviklet seg. Uttalt at forbudet i de etiske regler kun rammer forlikstilbud fremsatt av parten selv eller dennes advokat og ikke meglingsforslag fremsatt av andre. At den som utarbeidet meglingsforslaget på et senere tidspunkt opptrådte på vegne av en av partene, kunne ikke bringe saken i noen annen stilling.