1)

Regelen kom inn i Regler for god advokatskikk ved revisjonen i 1991. Tilsvarende regel finnes ikke i CCBE Code of Conduct.

Bestemmelsen har nær sammenheng med pkt. 4.3. En tilsvarende bestemmelse, som også gjelder utenfor rettergang, er inntatt i pkt. 3.1.4 annet ledd, jfr. også pkt. 3.1.2.

En særlig bestemmelse er inntatt i pkt. 1.7 i Retningslinjer for forsvarere. Det er her fastsatt at advokaten «bør være varsom med å påta seg forsvareroppdrag når dette vil føre til vesentlig forsinket berammelse, spesielt dersom det er flere siktede i samme sak, siktede er varetektsfengslet eller saken allerede er berammet».