1)

Regelen kom inn i Regler for god advokatskikk ved revisjonen i 1991. Tilsvarende regel finnes ikke i CCBE Code of Conduct.

Bestemmelsen har nær sammenheng med pkt. 4.3. En tilsvarende bestemmelse, som også gjelder utenfor rettergang, er inntatt i pkt. 3.1.4 annet ledd, jfr. også pkt. 3.1.2.

En særlig bestemmelse er inntatt i pkt. 2.2  i Retningslinjer for forsvarere. Det er her fastsatt at dersom «forsvarervalget vil føre til vesentlig forsinket berammelse, bør forsvareren drøfte konsekvensene av dette med klienten».