2)

Pkt. 4.1 inneholder en alminnelig regel om advokatens plikt til å opptre korrekt overfor domstolen og vise respekt for den, samtidig som den påpeker viktigheten av advokatens selvstendige stilling overfor domstolen. I Regler for god advokatskikk pkt. 1.2 heter det at en advokats oppgave er å fremme rett og hindre urett, og at advokaten innenfor lovens ramme og etter beste evne plikter å ivareta sine klienters interesser. I pkt. 2.1.1 er viktigheten av at advokaten er uavhengig og ikke påvirkes av uvedkommende hensyn fastslått, og det er uttalt at advokaten ikke må gå på akkord med sin profesjonelle standard for å tekkes sin klient, retten eller tredjemann. I pkt. 1.3 er det uttalt at en advokat i sitt virke skal opptre saklig og korrekt. Dette er vesentlige og grunnleggende regler for en advokats opptreden i utøvelsen av sitt yrke i alle sammenhenger, men kanskje særlig når advokatens arbeid skjer i domstolen.

Det kan være avgjørende for en klients interesser at advokaten forholder seg profesjonelt og ryddig til den domstol som skal avgjøre en sak, slik at ingen skal risikere å tape sin rett på grunn av advokatens oppførsel eller håndtering av saken. Det er også avgjørende at domstolen har full tillit til at advokaten utfører sitt arbeid på en redelig og forsvarlig måte. Saker som føres for domstolene kan ofte ha allmenn interesse og være gjenstand for større eller mindre oppmerksomhet i media. Også av denne grunn er det viktig at advokatenes opptreden er saklig og korrekt, slik at også allmennheten får forståelsen av at det arbeid som utføres av advokater i rettergang, er profesjonelt og ordentlig, jfr. Regler for god advokatskikk pkt. 2.4.2. I tillegg til advokatens fremstilling av saken i retten skal utspørring av parter og vitner, så vel egne som motpartens, skje på en høflig og korrekt måte. Men det er selvfølgelig tillatt med kritiske og pågående spørsmål til sakens parter og vitner i den utstrekning det er påkrevd av hensyn til sakens opplysning og egen parts sak.