3)

Advokatens frie og selvstendige stilling overfor domstolen innebærer også rett og plikt til å «utøve kritikk av domstolen i en sømmelig form». Selv om advokaten skal opptre med respekt for retten, innebærer ikke dette servilitet. Når det i enkelte tilfelle kan oppleves som nødvendig å kritisere retten for å kunne ivareta klientens interesser, har advokaten rett og plikt til det. Advokaten kan her ikke la seg påvirke av en eventuell egeninteresse i å ha et godt forhold til domstolen eller vedkommende dommer, jfr. kommentaren til pkt. 2.1.1 note 2,3,4,5,6. Kritikken av retten må likevel alltid holdes i en saklig og høflig form.

Advokaten plikter å opptre med aktsomhet med hensyn til de fakta som legges til grunn for kritikk av retten eller den enkelte dommer, herunder må opplysninger fra klient om kritikkverdige forhold kontrolleres så langt det er mulig.

Advokaten må også være i stand til å stå imot mulig press fra rettens side når det f. eks. gjelder opplegg av saken eller spørsmål om inngåelse av forlik, ut fra en selvstendig vurdering av hva som tjener klientens interesser i saken, jfr. kommentaren til pkt. 3.1.3 note 4.