ADA-2006-D75 (Disiplinærnemnden)

Advokaten møtte ikke i retten, hvor han var oppnevnt som offentlig forsvarer. Disiplinærutvalget hadde for dette ilagt han en irettesettelse. Disiplinærnemnden bemerket at også domstolen bør vise noe fleksibilitet ved fastsettelse av tidspunkt for rettsmøte, men at advokaten brøt Regler for god advokatskikk pkt. 4.1 og 4.4. Advokaten skal tilpasse sin oppdragsmengde slik at det blir en rimelig fremdrift av de ulike oppdrag. Disiplinærnemnden var uenig med utvalget, og anså det ikke passende med en irettesettelse.