ADA-2010-58 (Oslo Krets)

En advokat som ikke innsendte sykemelding i forbindelse med en sak i fylkesnemnda, ble ansett å ha krenket Regler for god advokatskikk punkt 4.1. Han hadde i samme sak også flere andre overtredelser av reglene. På grunn av dette, og fordi han tidligere var tildelt to irettesettelser, ble det tildelt advarsel.