ADA-2015-D22 (Disiplinærnemnden)

En innklaget advokat hadde overlevert en siktelse til sin kollega.  Disiplinærutvalget hadde i sin avgjørelse kommet til at dette ikke var i henhold til påtaleinstruksen og at advokaten derfor ikke hadde opptrådt korrekt i forhold til prosesslovgivningen, jf. Regler for god advokatskikk punkt 4.1.  Disiplinærnemnden var ikke enig i denne vurderingen.  På generelt grunnlag kan det ikke utledes plikter for en advokat ut fra påtaleinstruksen. Det forelå ingen taushets- eller fortrolighetsplikt som hindret ham fra å dele denne siktelsen med sin kontorfelle.  Det var heller intet brudd på regelverket ved at kontorfellen hadde mottatt siktelsen via en felles klient. Den innklagede advokaten ble frifunnet.