U bind VI (Oslo krets 1992) s. 390

Advokaten hadde i brev til bobestyreren i et dødsbo redegjort for behandlingen av et felleseieskifte der avdøde var part. I den forbindelse uttalte advokaten at motpartens advokat hadde holdt det «gående med ufullstendige og inadekvate påstander og beregninger, dessverre godt hjulpet av en meget passiv og likeglad skiftedommer, som ikke har gjort annet enn å ekspedere depesjer om at han håpet partene kunne kommer overens». Videre ble det uttalt at dommeren i skifteretten hadde vært «totalt passiv og likeglad i forbindelse med denne saken og aldri har prøvd å sette seg inn i våre anstrengelser for å få skikkelig dokumentasjon». Uttalelsene ble ansett å være i strid med pkt. 4.1. Det ble spesielt vist til kravet om at nødvendig kritikk av retten pliktes utøvet «i en sømmelig form». (Også referert under Regler for god advokatskikk pkt. 5.4.)