U bind VI (Østfold og Follo krets mfl. 1992) s. 252

Sorenskriver hadde innklaget advokaten med påstand om at advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved uttalelser i gjenopptakelsesbegjæring, prosesskrift og ankeerklæring. I gjenopptakelsesbegjæringen og prosesskriftet var det uttalt at tvistemålsloven § 407 nr. 1 ville kunne bli påberopt fordi det var blitt brukt korrekturlakk i grunnboken. Det var uomtvistet at det aktuelle grunnboksblad var korrigert ved bruk av korrekturlakk. På denne bakgrunn var advokatens uttalelser ikke i strid med god advokatskikk. Ankeerklæringen var ikke utformet av advokaten. Advokaten hadde medundertegnet denne i medhold av tvistemålsloven § 364 annet ledd, og advokaten kunne da ikke holdes ansvarlig for uttalelser i ankeerklæringen.