Rettferdig rettergang

Rettferdig rettergang1)
Enhver sak skal opplyses2) ved åpen og saklig bevisførsel og ved prosedyre for den samlede rett. Advokaten må ikke på noen måte søke å påvirke3) rettens medlemmer underhånden.
En advokat skal ikke bevisst gi uriktige eller villedende opplysninger4) til retten.