2)

Grunnlaget for avgjørelsen i en sak skal være det som fremkommer i retten, med partene og deres prosessfullmektiger til stede, slik at det ikke skal være noen tvil om hvilke opplysninger domstolen sitter inne med som grunnlag for den avgjørelse som skal tas.