3)

Dette innebærer at det ikke under noen omstendighet er tillatt å søke å påvirke noen av rettens medlemmer underhånden ved å diskutere en saks realitet utenom rettsmøte. Dette gjelder enten det er rettens medlem eller advokaten som tar initiativet til kontakten. Dette gjelder i høy grad også uformelle samtaler under befaringer i åsteds og skjønnssaker der ofte dommerne er tilbøyelige til å drøfte saken med prosessfullmektigene.
Nødvendig kontakt med retten eller dommeren om praktiske spørsmål vedrørende saksbehandlingen, f.eks. om beramming av rettsmøter og gjennomføringen av disse, er det selvfølgelig intet i veien for at advokaten kan ha. Dette skal også gjøres i henhold til tvisteloven § 9-4.

Påvirkning av rettens medlemmer utenfor retten kan også skje på annen måte enn ved underhåndskontakt. I Regler for god advokatskikk pkt. 2.4.2 er det uttalt at advokaten ved enhver medieomtale av rettssaker plikter å opptre på en måte som ikke medfører fare for påvirkning av rettens medlemmer.