4)

Regelen anviser varsomhet med å påta seg oppdrag som prosessfullmektig i en sak hvor advokaten har opplysninger som gjør det sannsynlig at han vil kunne bli ført som vitne i saken. Den tilsvarende regel i Retningslinjer for forsvarere har intet krav om sannsynlighet. Det er her tilstrekkelig at det «er mulig» at advokaten kan bli ført som vitne i saken.