2)

Regler for god advokatskikk gir ingen uttømmende regulering av hva som er god advokatskikk. Pkt. 4.8 må derfor ikke tolkes antitetisk. Pkt. 4.7 er ikke nevnt i pkt. 4.8. Det vil likevel kunne bli ansett som stridende mot god advokatskikk at en advokat påtar seg voldgiftsoppdrag i en sak hvor han ville kunne bli ført som vitne under forhandlingen for voldgiftsretten. Tilsvarende vil brudd på prinsippene i pkt. 4.1 eller 4.3 kunne bli ansett som stridende mot god advokatskikk i saker som behandles av forvaltningen etter forvaltningslovens regler.