Reklame

1)En advokats reklame skal i form og innhold være saklig og korrekt2) og følgelig ikke inneholde noe som er uriktig, misvisende eller villedende3).

Det er tillatt å fremheve en eller flere grener av advokatvirksomheten under forutsetning av at advokaten har særskilt innsikt og erfaring innen vedkommende felt4).

Advokatene bør5) medvirke til å fremme objektiv informasjon om sitt yrke på en slik måte at dette kommer advokatstanden og det rettssøkende publikum til gode.