1)

Ved revisjonen i 1991 ble reklamebestemmelsen supplert med regelen i annet ledd. Første og tredje ledd var en videreføring av de bestemmelser som gjaldt tidligere. I tillegg hadde pkt. 2.4.1 etter revisjonen i 1991 følgende bestemmelser i tilknytning til første ledd:

«Advokatens reklame må verken i form eller innhold være egnet til å skade advokatstandens omdømme, og den må ikke inneholde noe som kan gi det inntrykk at vedkommende advokat kan utføre oppdrag bedre enn andre advokater. Advokatene har ingen autorisasjonsordning for spesialister, og det er derfor ikke tillatt selv å benevne seg som spesialist på ett eller flere områder av advokatvirksomheten.»

Ovennevnte forbud mot å benevne seg som spesialist ble fjernet etter pålegg av Prisdirektoratet i 1992. Senere er også forbudet mot reklame som kan gi inntrykk av at vedkommende kan utføre oppdrag bedre enn andre, fjernet. CCBE Code of Conduct har ingen bestemmelser tilsvarende de norske. CCBE-reglene (pkt. 2.6) er generelle og viser i stor utstrekning til nasjonale regler. For øvrig er det store variasjoner mellom medlemslandene i CCBE når det gjelder regler om markedsføring av advokattjenester.