B bind I (Disiplinærnemnden 1997) s. 17

Det var ikke i strid med pkt. 2.4.1 annet ledd å bruke ordet «spisskompetanse» i annonseringen. Disiplinærnemnden uttalte i den forbindelse: «Det må legges til grunn at formålet med bruk av en slik formulering kun er ment som en informasjon utad om hvilke rettsområder firmaet særlig befatter seg med, og ikke som en fremhevelse av egen kapasitet i forhold til andre advokater. Nemnden finner det i denne anledning også grunn til å nevne at gjeldende bestemmelse erstattet den tidligere bestemmelsen om forbud mot å fremheve seg selv som spesialist i en bestemt gren av jussen. Denne ble opphevet av Prisdirektoratet i 1992 med den begrunnelse at en advokat med særlig gode kunnskaper på et område, må ha adgang til å benytte seg av en slik betegnelse. Etter nemndens syn vil rettshjelpsøkende klienter være tjent med at advokater gir informasjon utad om hvilke rettsområder som vedkommende særlig befatter seg med. Dette så lenge informasjonen er saklig og korrekt, jf. pkt. 4.2.1 første ledd.»