Uttalelser

1)En advokat plikter ved enhver omtale av rettssaker å ta tilbørlig hensyn til partenes interesser2) og domstolens verdighet3), herunder hindre faren for påvirkning av dommere, lagrette og vitner. Advokaten skal vise særskilt tilbakeholdenhet når det gjelder mediaomtale av forestående eller verserende rettssaker der han selv er eller har vært engasjert.

I ethvert tilfelle der en advokat uttaler seg i en sak der han har eller har hatt oppdrag4), må det gjøres uttrykkelig oppmerksom5) på dette.