4)

Bestemmelsen gjelder ikke bare rettssaker, men enhver sak hvor advokaten har eller har hatt oppdrag, f. eks. en forvaltningssak. Det er imidlertid en forutsetning at advokaten uttaler seg som advokat. Uttaler advokaten seg som privatperson, uten at det ved bruk av tittel eller på annen måte fremgår at han er advokat, må han kunne gjøre dette, i alle fall når det gjelder avsluttede oppdrag, uten å vise til sin tidligere beskjeftigelse med saken, jfr. avgjørelsen i U bind V
(Disiplinærnemnda 1989) s. 175.