5)

Bakgrunnen for regelen i annet ledd er at det ville være betenkelig hvis advokater i forbindelse med omtale av saker hvor de har eller har hatt oppdrag, bruker sin yrkestittel for å gi inntrykk av en spesiell faglig bakgrunn for meningsytring uten at det blir opplyst om advokatens tilknytning til saken. Eksempel der bestemmelsen ble ansett overtrådt er i ADA-2017-D146 (Disiplinærnemnden), der advokaten hadde skrevet et kritisk innlegg på sin egen Facebookside om en konkret sak uten at han opplyste at han var advokat i saken.