5)

Bakgrunnen for regelen i annet ledd er at det ville være betenkelig hvis advokater i forbindelse med omtale av saker hvor de har eller har hatt oppdrag, bruker sin yrkestittel for å gi inntrykk av en spesiell faglig bakgrunn for meningsytring uten at det blir opplyst om advokatens tilknytning til saken.