U bind V (Disiplinærnemnda 1990) s. 384

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å la seg intervjue av en lokalavis for å få frem sine argumenter i saken etter at hovedforhandling var avsluttet, men før dom var avsagt. Uttalt at gode grunner tilsier at prosessfullmektiger før en dom er rettskraftig, iallfall før en dom er avsagt, er svært varsomme med å komme med uttalelser i saken til media. Advokaten kunne ikke høres med at han var blitt uriktig referert i avisens dekning av hovedforhandlingen. Det var under enhver omstendighet ikke forsvarlig å forsette prosedyren i pressen, og hvem som hadde tatt initiativ til intervjuet, var av underordnet betydning.