U bind VI (Oslo krets 1991) s. 52

En forsvarer i straffesak gikk på spørsmål fra en journalist ut med relativt krass kritikk av fornærmede i saken, en tidligere støttekontakt for tiltalte. Bakgrunnen var at den kvinnelige støttekontakten hadde hatt sex med tiltalte. Artikkelen sto samme dag som hovedforhandlingen ble holdt. Dette ble ansett berettiget av hensyn til klientens tarv, selv om det ble reist tvil om nødvendigheten av omfanget og krassheten i uttalelsen.