3)

I Regler for god advokatskikk pkt. 2.3.2 annet ledd er det fastsatt at advokaten må behandle opplysninger fortrolig også når disse ikke er omfattet av hans lovbestemte taushetsplikt. Fortrolighetsplikten omfatter enhver opplysning som advokaten blir kjent med i sitt virke som advokat. Denne plikten er således ikke begrenset til hemmeligheter eller betroelser. Men opplysninger som er offentlig kjent eller allment tilgjengelig omfattes heller ikke av fortrolighetsplikten, jfr. Ringdal s. 16. Som eksempel på opplysninger som er blitt ansett omfattet av fortrolighetsplikten, men ikke av taushetsplikten etter straffeloven § 211, kan det vises til avgjørelsen i U bind II (Disiplinærnemnden 1979) s. 313.