6)

Fortrolighetsplikten er ikke absolutt på samme måte som taushetsplikten. Advokaten står her friere til selv å vurdere om og i hvilken grad han skal gå ut med opplysninger, men opplysningene må som påpekt av Ringdal (s. 16) ikke benyttes utenfor det forhold eller utover det formål som de var skaffet til veie for. For øvrig må advokaten treffe sin beslutning om utlevering av opplysninger på grunnlag av et forsvarlig skjønn hvor opplysningenes art, hvem opplysningene gjelder eller stammer fra, formålet med utleveringen og måten dette vil skje på, vil være sentrale momenter, jfr. Svalheim s. 33 og Bernhardt s. 263. Bruk eller utlevering av opplysninger må aldri skje på en måte som medfører at flere eller andre personer blir kjent med opplysningene enn det som er nødvendig for å ivareta klientens interesser.