8)

Taushetsplikten og plikten til fortrolighet gjelder uten noen form for tidsbegrensning. Når det gjelder fortrolighetsplikten, er dette fastsatt i siste punktum i pkt. 2.3.2 annet ledd. I dommen inntatt i Rt. 1983 s. 430 fastslo Høyesterett at taushetsplikten også gjelder etter at klienten er død. Retten drøftet spørsmålet om taushetsplikten kunne tilsidesettes etter en interesseavveining, men flertallet kom til at taushetsplikten var absolutt, også etter at klienten var død.

I kjennelse inntatt i Rt. 2006 s. 633 har Høyesterett på ny tatt opp spørsmålet om lemping i taushetsplikten etter interesseavveining og enstemmig kommet til at advokaten kan løses fra sin taushetsplikt etter klientens død hvis dette gir fordeler som vesentlig overstiger krenkelsen av fortrolighetsforholdet mellom klient og advokat. Avdødes interesse og hans formodede vilje vil være sentrale momenter i denne vurderingen. 

Det følger av fortrolighetspliktens innhold at det etter klientens død kan forets en interesseavveining som medfører at plikten må vike.