ADA-2002-13A (Hordaland krets mfl.)

I klage til fylkesmannen over vedtak i en byggesak opplyste advokaten at han tidligere hadde representert klagerens ektefelle mot klageren i to rettssaker av svært personlig karakter. Klageren var medlem av det utvalg som hadde truffet vedtaket, som klagen til fylkesmannen gjaldt. Disiplinærutvalget kom til at advokaten ikke hadde opptrådt i strid med god advokatskikk da utvalget fant å måtte legge til grunn advokatens forklaring om det motsetningsforhold som var oppstått mellom advokaten og klageren under befaringen i byggesaken og at dette kunne ha hatt negativ innvirkning på klientens sak. Utvalget bemerket likevel at advokaten kunne ha ivaretatt sin klients interesser uten å vise til at sakene hadde vært av personlig karakter.